NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Bierzemy udział w programie "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Bierzemy udział w programie "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Administrator, 16 września 2021

W ramach programu "Wzorcowa rewitalizacja", realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Włocławek odwiedzili dziś przedstawiciele NID, z którymi rozmawialiśmy na temat realizacji na terenie miasta przedsięwzięcia, które zakłada ukazanie różnorodności włocławskiego detalu architektonicznego i poznanie istotnych faktów historycznych zabytków, placów i ulic w obszarze rewitalizacji, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ten proces mieszkańców.

Celem programu, do którego zakwalifikowały się 24 ośrodki z całego kraju, jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

Plan zakłada m.in. przygotowanie jeszcze w tym roku opracowania o zachowanym zabytkowym detalu architektonicznym w obszarze rewitalizacji, które będzie wprowadzeniem do przyszłorocznych spacerów i warsztatów z mieszkańcami. Wspólne odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego będzie miało miejsce w czasie spacerów po obszarze rewitalizacji oraz warsztatów organizowanych, np. na Starym Rynku, włocławskich bulwarach, w podwórkach zabytkowych kamienic. W części wydarzeń będą uczestniczyć i służyć swoją wiedzą eksperci z NID. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą żywo zainteresowani i zaangażowani w działania. Liczymy, że chętnie podzielą się swoimi historiami i wspomnieniami związanymi z zabytkową częścią miasta, pokażą ze swojego archiwum stare fotografie budynków, placów i ulic.

Zwieńczeniem współpracy podjętej w ramach Programu wsparcia będzie m.in. planowane na koniec 2022 r. przygotowanie przez NID opracowania dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Administrator, 15 września 2021
Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Gmina Miasto Włocławek ogłasza I etap rekrutacji do projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji". Celem procedury jest wyłonienie 8 osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji Latarnika. 6 z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 roku.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy. Latarnicy będą również wspierać mieszkańców przy przeprowadzkach, które są planowane w związku z przygotowaniami do prac remontowych niektórych nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek i brać udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dedykowanej projektowi [KLIKNIJ]

Harmonogram projektu zakłada w 2021 roku przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego w obszarze rewitalizacji oraz, w 2022 roku, ich zatrudnienie w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.


czytaj więcej

Tak zmieniają się śródmiejskie kamienice

Administrator, 14 września 2021
Tak zmieniają się śródmiejskie kamienice

W obszarze rewitalizacji trwają remonty nieruchomości realizowane dzięki miejskiej dotacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przypomnijmy, że wsparcie z budżetu miasta w 2021 roku otrzymali właściciele lub użytkownicy wieczyści 12 nieruchomości.

Samorząd Włocławka wspiera realizację prac lub robót budowlanych dzięki zapisom Ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, które umożliwiają udzielanie dofinansowania robót lub prac w wysokości do 50% nakładów koniecznych. W tym roku realizowana jest trzecia edycja systemu dotacji do remontów. W tym roku na ten cel Gmina Miasto Włocławek przeznaczyła 1 371 615,44 zł.

Więcej o dotowanych zakresach robót i przyznanych kwotach można przeczytać w zakładce: Specjalna Strefa Rewitalizacji.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!