NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Weź udział w dyżurze Domiceli Kopaczewskiej

Weź udział w dyżurze Domiceli Kopaczewskiej

Administrator, 08 czerwca 2021

W piątek, 11 czerwca w Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 odbędzie się dyżur Domiceli Kopaczewskiej, Zastępcy Prezydenta Włocławka. Zakres tematyczny może obejmować nie tylko realizację Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, ale też inne aspekty funkcjonowania naszego miasta. Zapraszamy w godz. 13:00-14:00.

Urząd Miasta Włocławek wesprze projekty kulturalne

Administrator, 02 czerwca 2021
Urząd Miasta Włocławek wesprze projekty kulturalne

Działasz w organizacji pozarządowej? Masz pomysł na uatrakcyjnienie oferty kulturalnej i czasu wolnego dla mieszkańców, w tym osób z obszaru rewitalizacji? Zgłoś swój projekt!

Wnioski na realizację swoich inicjatyw, w tym m.in. przygotowanie i druk książek, przewodników, czasopism,  organizację wystaw, imprez wakacyjnych, wydarzeń animacyjnych czy warsztatów, można składać w ramach ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Włocławek otwartego konkursu ofert nr 1 na realizację zadań publicznych Gminy Miasto Włocławek w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 207/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 maja 2021 r. w konkursie wydzielono 7 zadań, spośród których 2 pierwsze dotyczą całego obszaru miasta, pozostałe zaś dedykowane są mieszkańcom obszaru rewitalizacji i w nim powinny zostać zrealizowane.

Termin składania ofert upływa 14 czerwca. Po szczegóły odsyłamy do Biuletynu Informacji Publicznej UM.

czytaj więcej

Dotacje do remontów 2021 - umowy podpisane

Administrator, 01 czerwca 2021
Dotacje do remontów 2021 - umowy podpisane

Dziś w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowy o udzielenie dotacji do remontów w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. Wsparcie finansowe samorządu otrzymali właściciele lub użytkownicy wieczyści 12 nieruchomości.

2021 jest kolejnym rokiem obowiązywania programu dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie. Podczas dzisiejszego spotkania w ratuszu Prezydent Włocławka Marek Wojtkowski wskazywał, jak ważna jest współpraca samorządu z właścicielami i użytkownikami wieczystymi w związku z realizacją celów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Jak dodał, udzielane od 2019 roku dotacje były znaczącym impulsem dla działań mających na celu poprawę stanu technicznego nieruchomości prywatnych zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji.

Dotacje na 2021 rok opiewają na kwotę 1 371 615,44 zł. Wkład własny właścicieli, użytkowników wieczystych, w tym wspólnot mieszkaniowych wyniesie 1 830 232,16 zł. Oznacza to, że łącznie ponad 3,2 mln zł zostanie w tym roku zainwestowanych w odnowienie nieruchomości prywatnych.

Przypomnijmy, iż w 7 przypadkach (Żabia 5, Plac Wolności 17A, Cyganka 26, 3 Maja 35, Piekarska 15, 3 Maja 10/12, Łęgska 34) wsparcie zostało udzielone w ramach Programu Krok po Kroku (dotacja w wysokości 30% nakładów koniecznych, w 5 zaś (3 Maja 19/3 Maja 15, Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27, Wyszyńskiego 2, Łęgska 77, Łęgska 79) z programu Historia się opłaca (dotacja w wys. 50% nakładów koniecznych).

Niektórzy wnioskodawcy (Cyganka 26, Piekarska 15, Łęgska 79) uzyskali dotację po raz drugi i trzeci (Bulwary im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27). Jest to możliwe dzięki zapisom Uchwały w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji i uzależnione od wskazanego we wniosku zakresu robót i np. wysokości środków, jakie właściciel lub użytkownik wieczysty jest w stanie przeznaczyć w danym roku na prace w swojej nieruchomości.

Na realizację i rozliczenie robót/prac osoby, które uzyskały dotację mają czas do końca roku.

Szczegółowe zakresy robót lub prac wraz z fotografiami, jak również informacje na temat dotacji udzielonych w 2019 i 2020 roku, można znaleźć w zakładce Specjalna Strefa Rewitalizacji.

 

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!