NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Administrator, 19 stycznia 2021

Od 5 stycznia 2021 najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu (sporządzonej przed dniem 14 marca 2020 roku), których gospodarstwo domowe w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy osiągnęło dochód o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków (ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Załącznik nr 5 do pobrania tutaj

Warunek, wynajmowania/podnajmowania mieszkania przed dniem 14 marca 2020 roku, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

czytaj więcej

Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

Administrator, 14 stycznia 2021
Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

 

Nowe miejsce aktywnej nauki, zabawy i rekreacji dla najmłodszych powstanie na terenie Śródmieścia. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi to jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Inwestycja jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole kreatywne. PP Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Nic więc dziwnego, że działanie zakładające zwiększenie atrakcyjności i dostępności placówki, a co za tym idzie, przyczynienie się do wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju i zwiększenia poziomu integracji społecznej mieszkańców tej części miasta w różnym wieku, zostało wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Sensoryczny plac zabaw powstanie w I kwartale 2021 roku. Miejsce to będzie dostępne dla podopiecznych PP nr 8, jak również, po godzinach pracy przedszkola, dla innych dzieci z tej części miasta. Wśród wyposażenia znajdą się nowe urządzenia zabawowe oraz muzyczne i edukacyjne tablice interaktywne, wspierające psychomotoryczny rozwój dzieci.


 

czytaj więcej

Sięgnij po dotację do remontu nieruchomości!

Administrator, 13 stycznia 2021
Sięgnij po dotację do remontu nieruchomości!

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka sukcesywnie wspiera remonty w nieruchomościach zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Nabór wniosków na 2021 rok rozpocznie się 18 stycznia.

Dotacje do remontów nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek to jedno z narzędzi służących poprawie stanu technicznego budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W 2021 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 500 000 zł. Działanie skierowane jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

- Cieszy nas, że z roku na rok zainteresowanie dotacjami wzrasta. Liczę na podtrzymanie tej tendencji. Zaangażowanie środków prywatnych przy finansowym wsparciu budżetu miasta w wielu miastach przynosi doskonałe efekty w obszarze rewitalizacji. We Włocławku te efekty widać gołym okiem. To kilkanaście kamienic, które w ostatnich dwóch latach poprawiły swój wygląd i funkcjonalność – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami, są dostępne w zakładce "Specjalna Strefa Rewitalizacji"

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

czytaj więcej

Zgłoś swój projekt

do wsparcia

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!