Rewitalizacja

Rewitalizacja to przywrócenie do życia zaniedbanego obszaru miasta. Aby obszar objęty kryzysem stał się miejscem, gdzie mieszkanki i mieszkańcy chcą mieszkać, pracować, spędzać wolny czas, konieczne jest przeprowadzenie szeregu działań kulturalnych, edukacyjnych, ekonomicznych, a także zmieniających przestrzeń publiczną. Proces ten prowadzony jest wspólnie z interesariuszkami i interesariuszami związanycmi z tym obszarem na podstawie Gminnego Programu Rewitalizacji. Zasady oraz tryb przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji określa Ustawa o Rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.