Pojęcia

Obszar zdegradowany
Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym oraz co najmniej jedno z następujących negatywnych zjawisk: gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych, technicznych.

Obszar rewitalizacji
Obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, charakteryzujący się szczególną koncentracją negatywnych zja wisk, na którym gmina zamierza prowadzić rewitalizację. Dla obszaru rewitalizacji gmina opracowuje i uchwala Gminny Program Rewitalizacji. Obszar rewitalizacji nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy. Obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic.

Interesariusze rewitalizacji
wszystkie podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wpływać na proces rewitalizacji i/lub które pozostają pod wpływem jego oddziaływania. Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: mieszkańcy miasta, mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność gospodarczą; podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.

Gminny Program Rewitalizacji (GPR)
Strategiczny dokument uchwalany przez radę gminy, określający sposób prowadzenia rewitalizacji, opracowywany i realizowany z udziałem interesariuszek i interesariuszy. Program rewitalizacji jest programem obejmującym wszystkie obszary zdegradowane w gminie i stanowiącym kompleksową strategię przeprowadzenia na tych obszarach działań rewitalizacyjnych.