NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Administrator, 26 listopada 2021
Tak aktywizujemy zawodowo mieszkańców

Aktywizacja zawodowa mieszkańców Śródmieścia to jeden z ważnych elementów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dziś prezentujemy dane pokazujące, jakie efekty przyniosły działania prowadzone od 2018 roku.

Za realizację zadań aktywizujących odpowiedzialny jest Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku. To ta jednostka zaplanowała i sukcesywnie wdraża w ramach GPR 3 projekty: 1.1.1 Aktywizacja zawodowa mieszkańców, 2.2.1. Tu mieszkam tu pracuję i 2.2.2. Mobilny punkt konsultacyjno- doradczy.

Projekt "Aktywizacja zawodowa mieszkańców" ukierunkowany jest na zwiększenie aktywności jego mieszkańców, w szczególności zagrożonych wykluczeniem społecznym w sferze życia społecznego, zawodowego oraz na zwiększenie potencjału rozwojowego osób długotrwale bezrobotnych. Jego celem jest zwiększenie motywacji do działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenie kompetencji zawodowych i społecznych osób pozostających poza rynkiem pracy i zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego.

Od 2018 roku wsparciem w ramach powyższego projektu objęto 498 osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, z obszaru rewitalizacji. Harmonogram obejmował wdrożenie takich form, jak: doradztwo zawodowe (zajęcia indywidualne i grupowe), zajęcia psychospołeczne (indywidualne i grupowe), szkolenia zawodowe podnoszące kwalifikacje, staże u pracodawców, przygotowanie zawodowe dorosłych i zatrudnienie subsydiowane. W efekcie 83 uczestników nabyło nowe kwalifikacje, a liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, wyniosła 151 osób.


czytaj więcej

Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 25 listopada 2021
Zmiany zasad funkcjonowania Urzędu Miasta Włocławek

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, Prezydent Włocławka dr Marek Wojtkowski wydał zarządzenie w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek. Wprowadzone regulacje przewidują sprawdzone i bezpieczne dla interesantów zasady funkcjonowania ratusza.

Od 25 listopada br. zaleca się załatwianie spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej oraz telefonicznej bądź z wykorzystaniem urny umieszczonej w wejściu do budynku. Interesanci przyjmowani będą w budynkach ratusza po uprzednim umówieniu wizyty telefonicznie lub elektronicznie (konieczność umówienia spotkania nie dotyczy rejestracji zgonów oraz sporządzania aktów zgonów, a także odbioru awizowanych przesyłek urzędowych). Pamiętajmy o zakrywaniu ust i nosa przy pomocy maseczki, o stosowaniu płynu do dezynfekcji rąk oraz zachowaniu wymaganej odległości 1,5 metra od innych.

Wszystkich mieszkańców, firmy i podmioty zainteresowane informacjami na temat realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, biorące udział lub dopiero planujące swoje zaangażowanie w proces rewitalizacji, zachęcamy do kontaktu z pracownikami Wydziału Rewitalizacji (ul. 3 Maja 22) pod nr tel. 54 414 44 60, 54 414 40 25, 54 414 45 60, 54 414 40 51, 54 414 43 62 lub za pośrednictwem poczty e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00.

Dyżur radnych Rady Miasta w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 24 listopada 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur Radnych Rady Miasta: Wandy Muszalik i Józefa Mazierskiego. Zainteresowanych zapraszamy w godz. 15:00-17:00.

Dyżur pracownika MOPR w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 24 listopada 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 4 „Południe”. Zainteresowani mogą skorzystać z tej formy wsparcia w godz. 14:00-15:00.

Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Administrator, 19 listopada 2021
Społecznicy z Włocławka obradowali na forum

Za nami Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych, które odbyło się w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Organizatorami wydarzenia był Urząd Miasta Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

Jako Wydział Rewitalizacji dziękujemy osobom zaangażowanym w realizację tego wydarzenia za zaproszenie i możliwość spotkania z przedstawicielami stowarzyszeń i fundacji z Włocławka i podzielenia się informacjami na temat współpracy i aktywnego udziału trzeciego sektora w procesie rewitalizacji. Tegoroczne Forum to także debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem gości wydarzenia, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej i warsztaty z ekonomii społecznej.

Mamy nadzieję, że wydarzenie dostarczyło uczestnikom wielu cennych informacji, które posłużą w codziennej pracy na rzecz mieszkańców.

czytaj więcej

Urząd Miasta wspiera wymianę źródeł ciepła

Administrator, 16 listopada 2021
Urząd Miasta wspiera wymianę źródeł ciepła

W pierwszym roku obowiązywania programu miejskich dotacji do wymiany źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych wsparcie finansowe z Urzędu Miasta Włocławek otrzymali właściciele 4 nieruchomości z obszaru rewitalizacji. To kolejny krok służący nie tylko poprawie jakości życia mieszkańców w Śródmieściu, ale też stanu środowiska naturalnego.

Zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta, podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dotację celową ze środków budżetu Gminy Miasto Włocławek na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Miasto Włocławek, były osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, będące właścicielami lub współwłaścicielami lokali/budynków mieszkalnych wielorodzinnych. W terminie naboru do Urzędu Miasta Włocławek wpłynęło 14 wniosków, spośród których 2 zostały odrzucone z powodu braków formalnych. Ostatecznie dotację uzyskali właściciele 12 nieruchomości z obszaru całego miasta, w tym 4 z obszaru rewitalizacji. Do tej pory dotację rozliczyło 7 Beneficjentów. Łączna wysokość wsparcia wyniosła 170 tys. zł, w tym aż 124 tys. zł dotyczy śródmiejskich kamienic.

W nieruchomości Brzeska 29 (budynek wielorodzinny) dotacja w wysokości 60 000 zł została udzielona na wymianę pieców kaflowych, węglowych, kuchenek etażowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przy ul. Łęgskiej 79 (budynek wielorodzinny) dotacja w wysokości 56 000 zł została przyznana na wymianę pieców kaflowych, węglowych i kuchenek etażowych i podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Przy Zielonym Rynku 3 wsparcie w wysokości 4000 zł uzyskał właściciel jednego z lokali mieszkalnych. Dotacja została przeznaczona na likwidację kominka i montaż pieca gazowego wraz z podłączeniem lokalu do sieci gazowej.

Przy ul. 3 Maja 28 kwota 4000 zł została przeznaczona na likwidację pieca na paliwo stałe (węgiel) w lokalu mieszkalnym i montaż pieca gazowego wraz z podłączeniem lokalu do sieci gazowej.

Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 listopada 2021
Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

We wtorek, 16 listopada 2021 r. zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dyżury odbyły się już 5, 19 października oraz 2 listopada. Przed nami spotkania 16, 30 listopada oraz 14 grudnia.

Dyżury odbywają się w godz. 16:00-17:00.

Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 listopada 2021

We wtorek, 16 listopada 2021 r. zapraszamy do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie mieszkańcom i wszystkim zainteresowanym tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dyżury odbyły się już 5, 19 października oraz 2 listopada. Przed nami spotkania 16, 30 listopada oraz 14 grudnia.

Dyżury odbywają się w godz. 16:00-17:00.

Remontujemy pustostany przy Starym Rynku 5

Administrator, 15 listopada 2021
Remontujemy pustostany przy Starym Rynku 5

Remonty pustostanów są jednym z elementów działań w kamienicach miejskich zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji, które służą nie tylko poprawie stanu technicznego nieruchomości, ale też zwiększeniu liczby lokali na potrzeby mieszkańców.

W nieruchomości Stary Rynek 5, która sukcesywnie zmienia swoje oblicze od 2020 roku, obecnie remontowane są 2 pustostany. Koszt remontu wyniesie 76 tys. zł. Przypomnijmy, że nieruchomość Stary Rynek 5 zmienia się dzięki Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Administrator, 12 listopada 2021
Dzieje się w obszarze rewitalizacji

Działania na rzecz poprawy stanu technicznego miejskich nieruchomości w obszarze rewitalizacji to nie tylko remonty elementów konstrukcyjnych, elewacji czy lokali mieszkalnych, ale też wymiana i modernizacja instalacji wewnętrznych oraz budowa przyłączy do miejskiej sieci, co przyczynia się do podniesienia standardu infrastruktury mieszkaniowej w Śródmieściu, poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska.

W oficynie miejskiej nieruchomości Cyganka 24 trwają właśnie prace związane z budową wewnętrznej instalacji ZW, CWU i cyrkulacji oraz CO wraz z wymianą wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej i budową przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. To jedno z działań zleconych przez Administrację Zasobów Komunalnych ze środków przekazanych przez Urząd Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”

Administrator, 12 listopada 2021

W środę, 17 listopada kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" (ul. 3 Maja 9) zaprasza w godz. 14:00-15:00 na dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej Nr 3 „Wschód”

'Śródmiejski Gambit" w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 12 listopada 2021

Chwila czasu dedykowana szachom w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe". Zapraszamy na partię i kawę. Przyjdź ze znajomymi, zabierz swoje szachy lub skorzystaj z naszych i wymień się doświadczeniami lub po prostu spędź przedpołudnie nad królewską grą w Kawiarni Obywatelskiej. Zapraszamy o godz. 11:00.

Interaktywne Centrum Fajansu - umowa podpisana!

Administrator, 12 listopada 2021
Interaktywne Centrum Fajansu - umowa podpisana!

W dniu 10 listopada br. w Urzędzie Miasta Włocławek podpisano umowę na realizację zadania związanego z powstaniem Interaktywnego Centrum Fajansu. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Nowoczesna placówka, w której nacisk położony zostanie na promocję lokalnych tradycji, historii, sztuki powstanie w budynku dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2.

W kompleksie budynków u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej funkcjonować ma „Interaktywne Centrum Fajansu” wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Centrum będą działać stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: 1. Interaktywnej strefy historycznej, 2. Strefy edukacyjnej; 3. Strefy wystawowej/ekspozycyjnej; 4. Strefa komercyjnej- sprzedażowej.

Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

Na wykonanie zadania o wartości 17 899 999,35 zł, obejmującego realizację robót budowlanych oraz aranżację wnętrz i zakup wyposażenia placówki, wykonawca - konsorcjum włocławskich firm: KA-BO Karol Borkowski i Zakład Budowlany MS-BUD - będzie miał 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Przypomnijmy, iż na realizację w/w zadania Włocławek uzyskał 11 082 186,81 zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

Administrator, 10 listopada 2021
Zapraszamy na Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych

18 listopada w godz. 9:30-16:30 odbędzie się Włocławskie Forum Organizacji Pozarządowych. Wydarzenie organizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Forum stanowi formę wsparcia dla trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych funkcjonujących w naszym mieście. W programie: debata o kondycji wolontariatu po pandemii, sesje plenarne z udziałem wyjątkowych gości, kawa z ekspertami, otwarta dyskusja o współpracy międzysektorowej oraz warsztaty z ekonomii społecznej.

Organizatorami przedsięwzięcia, które odbędzie się w Centrum Kultury Browar B. (Łęgska 28) są: Gmina Miasto Włocławek i Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

czytaj więcej

Gościliśmy samorządowców z regionu

Administrator, 09 listopada 2021
Gościliśmy samorządowców z regionu

W dniach 4-5 listopada br. Włocławek gościł samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania był realizowany w naszym mieście od 2018 roku proces rewitalizacji.

Podczas dwudniowego wydarzenia, mającego na celu przedstawienie specyfiki rewitalizacji na obszarach miejskich oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie, przedstawiciele samorządu Włocławka z prezydentem Markiem Wojtkowskim na czele, dzielili się z pracownikami urzędów miast i gmin z województwa kujawsko-pomorskiego swoją wiedzą, dobrymi praktykami oraz doświadczeniami. Uczestnicy wizyty studyjnej wzięli udział w wykładach i warsztatach, jak również w spacerze po obszarze rewitalizacji, warsztatach, grze miejskiej oraz zajęciach w Izbie Tradycji Kujaw Centrum Kultury Browar B.

Wizyta studyjna została zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z projektem pn. "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

czytaj więcej

Przed nami XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 08 listopada 2021
Przed nami XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

We wtorek, 9 listopada br. odbędzie się XIV posiedzenie Komitetu Rewitalizacji. W programie znalazło się m.in. omówienie najważniejszych działań w ramach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 oraz prezentacja szczegółów planowanych działań strategicznych w kontekście procesu rewitalizacji.

XIV posiedzenie KR odbędzie się w Urzędzie Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13. Początek o godz. 16:00.

Dzielimy się wiedzą o procesie rewitalizacji

Administrator, 03 listopada 2021
Dzielimy się wiedzą o procesie rewitalizacji

 

W czwartek i piątek gościć będziemy samorządowców z województwa kujawsko-pomorskiego. Tematem spotkania będzie proces rewitalizacji realizowany we Włocławku od 2018 roku.

Wizyta studyjna organizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z projektem "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ma na celu przedstawienie specyfiki rewitalizacji na obszarach miejskich oraz zaprezentowanie przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie. Zaproszenie do wzięcia udziału skierowane zostało do przedstawicieli gmin miejskich oraz miejsko-wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego.

Z przyjemnością podzielimy się z samorządowcami z regionu naszą wiedzą, dobrymi praktykami oraz doświadczeniami. Jesteśmy przekonani, że informacje uzyskane podczas dwudniowego spotkania pomogą przygotować i skutecznie wdrażać, zgodnie z ustawą o rewitalizacji, gminne programy rewitalizacji w miastach i gminach regionu.

W programie wydarzenia znalazły się prelekcje z udziałem przedstawicieli podmiotów realizujących projekty i przedsięwzięcia wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, spacer po obszarze rewitalizacji, gra miejska oraz warsztaty.

 

Lokalny produkt - ruszyło głosowanie

Administrator, 03 listopada 2021
Lokalny produkt - ruszyło głosowanie

Rozpoczęło się głosowanie na Lokalny Produkt obszaru Rewitalizacji Miasta Włocławek. Głosowanie trwać będzie do 17 listopada br. 

Przedsiębiorcy ubiegają się o tytuł „Lokalny Produkt” oraz nagrodę finansową w wysokości 29 500 zł. 

Uczestnikami konkursu, organizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, mogli być przedsiębiorcy, którzy posiadają tytuł prawny do lokalu położonego w obszarze rewitalizacji miasta Włocławek i prowadzą tam działalność gospodarczą. Wymogiem koniecznym zgłoszenia się w tej edycji konkursu było spełnienie między innymi warunku, by zaproponowany w konkursie produkt lub usługa były nowe, tj. wymyślone przez przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji.

Internauci w dniach od 3 do 17 listopada mogą głosować tylko na 1 wybrany przez siebie produkt. Każdy z głosujących ma możliwość jednorazowego oddania głosu. W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 3 przedsiębiorców z obszaru rewitalizacji miasta i to między ich propozycjami rozgrywać się będzie rywalizacja o głosy mieszkańców.

Link do głosowania: www.wloclawek.pl

Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Administrator, 02 listopada 2021

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej". Perdiodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Aleksandrą i Leszkiem Ruteckimi, właścicielami nieruchomości Piekarska 15, w której remont realizowany jest dzięki dotacji z ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. To wydanie to także m.in. informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz ciekawostka historyczna.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów GPR. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

Porozmawiajmy o rewitalizacji - dyżur w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 02 listopada 2021

We wtorek, 2 listopada zapraszamy na kolejny dyżur pracowników Wydziału Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek.

Dyżury odbywają się w co drugi wtorek i są kolejnym działaniem mającym na celu przybliżenie tematyki związanej z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Każdego mieszkańca zainteresowanego procesem rewitalizacji Śródmieścia i jego przebiegiem zapraszamy w terminach: 5, 19 października, 2, 16, 30 listopada, 14 grudnia do kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 w godz. 16:00-17:00.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!