NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Administrator, 19 stycznia 2021
Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Od 5 stycznia 2021 najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu (sporządzonej przed dniem 14 marca 2020 roku), których gospodarstwo domowe w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy osiągnęło dochód o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się w przypadku umieszczenia przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy na wniosku o dodatek adnotacji „wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”, zwanej dalej „adnotacją”. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o dodatek z adnotacją złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego dołącza się:

1) oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;
2) oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków (ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. oraz nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu);
3) dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu. Załącznik nr 5 do pobrania tutaj

Warunek, wynajmowania/podnajmowania mieszkania przed dniem 14 marca 2020 roku, uznaje się za spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek z adnotacją przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

czytaj więcej

Nabór wniosków o dotacje do remontu - termin skladania ofert

Administrator, 15 stycznia 2021

Dotacje do remontów nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek to jedno z narzędzi służących poprawie stanu technicznego budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W 2021 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 500 000 zł. Działanie skierowane jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

- Cieszy nas, że z roku na rok zainteresowanie dotacjami wzrasta. Liczę na podtrzymanie tej tendencji. Zaangażowanie środków prywatnych przy finansowym wsparciu budżetu miasta w wielu miastach przynosi doskonałe efekty w obszarze rewitalizacji. We Włocławku te efekty widać gołym okiem. To kilkanaście kamienic, które w ostatnich dwóch latach poprawiły swój wygląd i funkcjonalność – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Nabór wniosków zaplanowano w terminie od 18 stycznia do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami, są dostępne w zakładce "Specjalna Strefa Rewitalizacji"

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

czytaj więcej

Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

Administrator, 14 stycznia 2021
Przy PP nr 8 powstanie sensoryczny plac zabaw

 

Nowe miejsce aktywnej nauki, zabawy i rekreacji dla najmłodszych powstanie na terenie Śródmieścia. Budowa sensorycznego placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi to jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Inwestycja jest jednym z elementów przedsięwzięcia 1.2.1. Przedszkole kreatywne. PP Nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Targowej 3 to jedyne przedszkole publiczne zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru rewitalizacji. Nic więc dziwnego, że działanie zakładające zwiększenie atrakcyjności i dostępności placówki, a co za tym idzie, przyczynienie się do wzrostu poziomu wykształcenia, rozwoju i zwiększenia poziomu integracji społecznej mieszkańców tej części miasta w różnym wieku, zostało wpisane do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Sensoryczny plac zabaw powstanie w I kwartale 2021 roku. Miejsce to będzie dostępne dla podopiecznych PP nr 8, jak również, po godzinach pracy przedszkola, dla innych dzieci z tej części miasta. Wśród wyposażenia znajdą się nowe urządzenia zabawowe oraz muzyczne i edukacyjne tablice interaktywne, wspierające psychomotoryczny rozwój dzieci.


 

czytaj więcej

Sięgnij po dotację do remontu nieruchomości!

Administrator, 13 stycznia 2021
Sięgnij po dotację do remontu nieruchomości!

W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 samorząd Włocławka sukcesywnie wspiera remonty w nieruchomościach zlokalizowanych w obszarze rewitalizacji. Nabór wniosków na 2021 rok rozpocznie się 18 stycznia.

Dotacje do remontów nieruchomości spoza zasobu Gminy Miasto Włocławek to jedno z narzędzi służących poprawie stanu technicznego budynków w Specjalnej Strefie Rewitalizacji. W 2021 r. przewidziano na ten cel kwotę 1 500 000 zł. Działanie skierowane jest do właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, którzy mogą ubiegać się o dotacje na realizację robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz, w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, prac konserwatorskich i restauratorskich.

- Cieszy nas, że z roku na rok zainteresowanie dotacjami wzrasta. Liczę na podtrzymanie tej tendencji. Zaangażowanie środków prywatnych przy finansowym wsparciu budżetu miasta w wielu miastach przynosi doskonałe efekty w obszarze rewitalizacji. We Włocławku te efekty widać gołym okiem. To kilkanaście kamienic, które w ostatnich dwóch latach poprawiły swój wygląd i funkcjonalność – mówi Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka.

Nabór wniosków potrwa od 18 stycznia do 8 marca 2021 roku. Formularz wniosku, wraz z załącznikami, są dostępne w zakładce "Specjalna Strefa Rewitalizacji"

Wnioski należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem ubiegającego się o udzielenie dotacji wraz z dopiskiem „Dofinansowanie remontu nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji”. Wypełnione wnioski należy wrzucić do pojemnika (urny), znajdującego się przy wejściu do budynku Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13.

czytaj więcej

Woonerf na ul. 3 Maja. W toku procedura konkursu

Administrator, 11 stycznia 2021
Woonerf na ul. 3 Maja. W toku procedura konkursu

Ruszył konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla zadania pn. „3 Maja woonerfem/przebudowa ul. 3 Maja”.

Koncepcja musi zostać opracowana zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego, ze szczególnym uwzględnieniem dostępności pozwalającej osobom z niepełnosprawnościami na korzystanie ze wszystkich elementów, na zasadzie równości z innymi osobami. Jako inspirację i materiał pomocniczy, uczestnicy konkursu powinni potraktować prace wyłonione w konkursie studenckim na koncepcję funkcjonalno – przestrzenną zagospodarowania ul. 3 Maja we Włocławku.

Dnia 21 stycznia 2021 r. mija termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, do 16 kwietnia 2021 r. będą przyjmowane prace konkursowe. Werdykt sądu konkursowego poznamy w maju 2021 r.

Pełna specyfikacja konkursu jest opublikowana pod adresem: bip.um.wlocl.pl

Wybór operatora "Śródmieście Cafe" - termin składania ofert

Administrator, 05 stycznia 2021

4 lutego 2021 r. upływa termin składania ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok.

czytaj więcej

Kto pokieruje "Śródmieście Cafe" w 2021 roku?

Administrator, 05 stycznia 2021
Kto pokieruje "Śródmieście Cafe" w 2021 roku?

Rozpoczął się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Zadanie, prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata  2018 – 2028, realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych zgodnie z art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz.688), które prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem, których siedziba mieści się na terenie Gminy Miasto Włocławek oraz działających minimum rok.


czytaj więcej

Rozpocznij działalność w obszarze rewitalizacji

Administrator, 04 stycznia 2021
Rozpocznij działalność w obszarze rewitalizacji

Osoby prowadzące albo planujące uruchomienie własnego biznesu lub organizacji pozarządowej zachęcamy do wyboru obszaru rewitalizacji, jako miejsca prowadzenia swojej działalności. Zainteresowani mogą obecnie skorzystać z propozycji 13 lokali użytkowych znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek w tej części miasta.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 444/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miasto Włocławek, lokale użytkowe oddawane są w najem m.in. osobom fizycznym, osobom prawnym oraz organizacjom na prowadzenie działalności gospodarczej lub statutowej w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

W drodze bezprzetargowej lokale użytkowe w pierwszej kolejności przekazywane są podmiotom realizującym w obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą w branży rzemieślniczej. Chodzi o takie dziedziny, jak: szewstwo, krawiectwo, modniarstwo, czapnictwo, kapelusznictwo, gorseciarstwo, naprawa sprzętu AGD i RTV, zegarmistrzostwo, złotnictwo, szklarstwo, garncarstwo, usługi fotograficzne, antykwariaty, tokarstwo w drewnie, rzeźba w drewnie, renowacja przedmiotów, filatelistyka, rękodzieło artystyczne, zdobnictwo ceramiczne-fajans, kaletnictwo oraz gastronomia. Stawka czynszu najmu lokalu użytkowego dla powyższych podmiotów wynosi 50% minimalnej stawki czynszu.

czytaj więcej

Kończy się tegoroczna działalność "Śródmieście Cafe". Niebawem konkurs na nowego operatora

Administrator, 31 grudnia 2020
Kończy się tegoroczna działalność "Śródmieście Cafe". Niebawem konkurs na nowego operatora

Z dniem 31 grudnia br. kończy się tegoroczna działalność kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" działającej przy ul. 3 Maja 9. Na początku stycznia 2021 r. ruszy procedura związana z wyłonieniem nowego operatora miejsca, funkcjonującego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
 
Od 1 lutego br. operatorem kawiarni była Fundacja na Rzecz Rozwoju Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku „Vladislawia”. Rok 2020, mimo sytuacji epidemicznej, a co za tym idzie czasowego zamknięcia placówki, a później ograniczenia liczby uczestników organizowanych tam wydarzeń, upłynął pod znakiem przedsięwzięć skierowanych do dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Były to m.in. imprezy kulturalne, spotkania, wykłady i konsultacje, organizowane zarówno wewnątrz lokalu, jak i w plenerze oraz wirtualnej sieci. W kawiarni prowadzone były również dyżury przedstawicieli władz miasta oraz różnych instytucji.
 
Na początku stycznia rozpocznie się procedura związana z wyłonieniem nowego operatora. Termin jej wszczęcia rokrocznie uwarunkowany jest przyjęciem budżetu miasta, co nastąpiło podczas sesji Rady Miasta Włocławek w dniu 29 grudnia 2020 r. Oznacza, że przez około miesiąc kawiarnia będzie nieczynna.
 
Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" powstała w grudniu 2016 roku w ramach realizowanego przez Gminę Miasto Włocławek projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju pn. "Modelowa Rewitalizacja Miasta". Obecnie jej działalność kontynuowana jest w ramach obowiązującego od 17 lipca 2018 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.
 
"Śródmieście Cafe" to przestrzeń służąca badaniu potrzeb i oczekiwań mieszkańców Włocławka, otwarta na inicjatywy społeczne oraz stanowiąca centrum animacyjne obszaru rewitalizowanego. Celami projektu jest także stworzenie platformy do międzysąsiedzkiej komunikacji oraz dialogu z podmiotami realizującymi rewitalizację włocławskiego Śródmieścia.
 
Warto dodać, że Fundacja Vladislawia była trzecią organizacją pozarządową, która kierowała kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe". W okresie grudzień 2016 - lipiec 2018 jej prowadzeniem zajmowali się pracownicy Urzędu Miasta Włocławek. Kolejnymi operatorami kawiarni były organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne Teatr NASZ (sierpień-grudzień 2018 r.) i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Włocławek (2019 r.)

Wnioski o dofinansowanie złożone!

Administrator, 31 grudnia 2020
Wnioski o dofinansowanie złożone!

Prezydent Miasta Włocławek złożył do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu wnioski o dofinansowanie dwóch ważnych inwestycji wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy ul. 3 Maja 18 powstanie Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości, a przy ul. Żabiej 2 Interaktywne Centrum Fajansu.

Projekt 4.1.1. Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku przy ul. 3 Maja 18 na Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 zakłada uruchomienie w tej przestrzeni centrum aktywizacji i przedsiębiorczości, w tym inkubatora podmiotów ekonomii społecznej, punktu doradztwa prawno–zawodowego, banku pracy, kawiarni obywatelskiej oraz siedziby Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek. Przy ul. 3 Maja 18 powstaną także mieszkania dla uzdolnionych absolwentów szkół technicznych, studio dla artysty – rezydenta pracującego z lokalną społecznością oraz podwórko partycypacyjne.

Drugi wniosek, realizowany w ramach projektu 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu, zakłada utworzenie nowoczesnej placówki edukacyjno-kulturalnej, w której funkcjonować będą: Interaktywna strefa historyczna, Strefa edukacyjna, Strefa wystawowa/ ekspozycyjna oraz Strefa komercyjna-sprzedażowa. Założeniem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.

Życzenia świąteczne

Administrator, 23 grudnia 2020
Życzenia świąteczne

Zdrowych, radosnych Świąt
Bożego Narodzenia, przepełnionych
spokojem, miłością i rodzinnym ciepłem
oraz wszelkiej pomyślności i wytrwałości
w dążeniu do zamierzonych celów
w nowym roku

życzy

Rewitalizacja
Włocławek

Ukazało się nowe wydanie "Gazety Śródmiejskiej"

Administrator, 23 grudnia 2020
Ukazało się nowe wydanie "Gazety Śródmiejskiej"

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej".

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Prezydentem Włocławka dr Markiem Wojtkowskim, poświęconym Gminnemu Programowi Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 - zarówno działaniom przeprowadzonym w kończącym się roku, jak i planom na rok kolejny. To wydanie "Gazety Śródmiejskiej" to także informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych, najnowsze wieści z Fundacji Ładowarka oraz ciekawostka historyczna.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

GPR. Powstanie dokumentacja dla przebudowy nieruchomości 3 Maja 9

Administrator, 22 grudnia 2020
GPR. Powstanie dokumentacja dla przebudowy nieruchomości 3 Maja 9

Urząd Miasta rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla kompleksowej przebudowy i remontu budynku w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku 3 Maja 9”. To jedno z działań Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

W ramach dokumentacji zostanie sporządzony m.in. opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w postaci kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla potrzeb wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. 

Projekt opracuje Archenika Sp. z o.o. z Poznania, za kwotę brutto wynoszącą: 179 580,00 zł.

Czas na sporządzenie dokumentacji wynosi 120 dni.

WBO 2021. Na Starym Rynku będzie więcej zieleni i małej architektury

Administrator, 22 grudnia 2020
WBO 2021. Na Starym Rynku będzie więcej zieleni i małej architektury

Projekt pod nazwą "Zielone Serce Miasta – Stary Rynek" zdobył największą ilość głosów w kategorii Zielonej Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2021.

Projekt, na ktory oddano 904 ważne głosy, zakłada wprowadzenie zmian przy zachowaniu zabytkowego charakteru i przekroju Starego Rynku poprzez poprawienie estetyki placu, a w jego przestrzeni wkomponowanie nowych nasadzeń i konstrukcji kwietnikowych. Realizacja inwestycji przyczyni się do wyznaczenia wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej, która wpłynie na rozwój form aktywności, wypoczynku i integracji społecznej w najstarszej części miasta. Planowana jest również mała architektura. Projekt zostanie przekonsultowany z mieszkańcami Włocławka.

Więcej informacji na temat pozostałych wyników Włocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 można znaleźć na stronie bo.wloclawek.eu

Świąteczne granie w Śródmieściu

Administrator, 21 grudnia 2020

Tuż przed Bożym Narodzeniem, w ostatnich dniach przygotowań, po południu spacerując przed kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" mieszkańcy usłyszą muzykę graną na żywo. Włocławski pianista Wojtek Marciniak zagra najpiękniejsze utwory świąteczne. Pojawią się też kolędy i pastorałki. Postaramy się wprowadzić Was w wyjątkowy nastrój w samym centrum Śródmieścia, na włocławskim deptaku - przy ulicy 3 Maja 9. Mamy nadzieję, że na chwilę przystaniecie i posłuchacie świątecznego grania. W kawiarni i przed nią będzie „Koncertowo”.

Zapraszamy w dniach 22-23 grudnia 2020 r.
W godz. 15:00-17:00.

 

Świąteczne granie w Śródmieściu

Administrator, 21 grudnia 2020

Tuż przed Bożym Narodzeniem, w ostatnich dniach przygotowań, po południu spacerując przed kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe" mieszkańcy usłyszą muzykę graną na żywo. Włocławski pianista Wojtek Marciniak zagra najpiękniejsze utwory świąteczne. Pojawią się też kolędy i pastorałki. Postaramy się wprowadzić Was w wyjątkowy nastrój w samym centrum Śródmieścia, na włocławskim deptaku - przy ulicy 3 Maja 9. Mamy nadzieję, że na chwilę przystaniecie i posłuchacie świątecznego grania. W kawiarni i przed nią będzie „Koncertowo”.

Zapraszamy w dniach 22-23 grudnia 2020 r.
W godz. 15:00-17:00.

 

Wigilia dla dzieci w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 18 grudnia 2020

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" zaprasza na wigilię dla dzieci. Początek o godz. 16:00 w dniu 18 grudnia 2020 r. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną ograniczamy liczbę osób - maksymalnie 5. Szczegółówe informacje: te. 54 414 40 39, e-0mail: srodmiesciecafe@wp.pl

Poznaj szczegóły projektu ARR Architecture Kacper Rojek

Administrator, 16 grudnia 2020
Poznaj szczegóły projektu ARR Architecture Kacper Rojek

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami koncepcji programowo-przestrzennej dla kwartału pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią. Na stronie Rewitalizacja Włocławek dostępny jest opis zwycięskiego projektu wraz z planszami.

Jak już informowaliśmy, laureatem I nagrody w konkursie na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 została pracownia ARR Architecture Kacper Rojek.

W opisie przygotowanym przez ARR Architecture Kacper Rojek czytamy, że celem projektowym było dogęszczenie kwartału wyznaczonego przez ulice Cyganka, Żabią i Brzeską w sposób zgodny z założeniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Koncepcja zakłada zamknięcie pierzei kwartału oraz wprowadzenie zabudowy śródkwartałowej, która eliminuje dysproporcje estetyczne wynikające z usytuowania budynków istniejących w granicach działek (...) Zabudowa zaprojektowana wzdłuż ulic Brzeskiej, Cyganka oraz 3-ego Maja swoim charakterem oraz ilością kondygnacji nawiązuje do historycznej zabudowy centrum miasta. Konsekwentnie prowadzone trzy kondygnacje zachowują proporcje ulic Cyganka i 3-ego Maja. Elementy fasad, jak również układy i proporcje okien odzwierciedlają historyczne elewacje budynków widocznych po przeciwnych stronach tychże ulic.

Więcej informacji, w tym dane dotyczące rozwiązań funkcjonalnych oraz wyposażenia technicznego mieszkań, lokali usługowych i projektowanego przedszkola, rozwiązań materiałowych i układu komunikacji wewnętrznej oraz włączenia w układ komunikacji miejskiej można znaleźć tutaj

Potrzebujesz wniosku do notariusza? Pobierz formularz

Administrator, 14 grudnia 2020
Potrzebujesz wniosku do notariusza? Pobierz formularz

Osobom zainteresowanym uzyskaniem zaświadczenia o lokalizacji nieruchomości w obszarze rewitalizacji, przypominamy, iż stosowne formularze są dostępne w formacie doc. i pdf.

Powyższe zaświadczenie wymagane jest przy zawieraniu aktu notarialnego dotyczącego kupna/sprzedaży nieruchomości.

Wniosek wraz z położeniem nieruchomości (numer, obręb i dokładny adres) należy złożyć wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej do Prezydenta Miasta Włocławek, w urnie dostępnej w holu Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13, lub przesłać listownie na adres: Urząd Miasta Włocławek, ZIelony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Przypomnijmy, iż na mocy Uchwały nr XXX/44/2017 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Włocławek, obszar rewitalizacji został wyznaczony pomiędzy ulicami: Towarową, Targową, wzdłuż Zielonego Rynku (do południowej granicy działki nr. ew. 81 KM 50), Królewiecką (od południowej granicy działki nr ew. 78 wzdłuż ulicy Królewieckiej do południowej granicy działki nr ew. 16, wzdłuż zachodniej granicy działek nr ew. 16,17,18 KM 50), Zduńską (od zachodniej granicy działki nr ew. 20 wzdłuż południowej granicy działek nr ew. 21 i 161 KM 50), Placem Wolności, wzdłuż Brzeskiej (do południowej granicy działki nr ew. 56/2 KM 45), Wojska Polskiego (od zachodniej granicy działki  nr ew. 55/5 KM 45), Placem Kopernika, Wyszyńskiego, Gdańską oraz brzegiem Wisły na odcinku od ulicy Gdańskiej do ulicy Towarowej. 

Formularze wniosku oraz mapę obszaru rewitalizacji i wykaz ulic można znaleźć w zakładce "Obszar rewitalizacji".

Zobacz zwycięską koncepcję dla kwartału Brzeska/Cyganka/3 Maja/Żabia!

Administrator, 11 grudnia 2020
Zobacz zwycięską koncepcję dla kwartału Brzeska/Cyganka/3 Maja/Żabia!

Poznaliśmy zwycięzcę konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej budowy, przebudowy i rozbudowy budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu w kwartale pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią we Włocławku na potrzeby społecznego budownictwa czynszowego, realizowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. I nagrodę otrzyma ARR Architecture Kacper Rojek!

Na konkurs, który Urząd Miasta Włocławek zorganizował w ramach procesu rewitalizacji Śródmieścia we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Bydgoszczy, wpłynęło 18 prac. Każda z propozycji ukazywała kwartał pomiędzy ulicami Brzeską, Cyganka, 3 Maja i Żabią, w zupełnie nowym świetle. Ostatecznie, wygrał projekt autorstwa ARR Architecture Kacper Rojek. Jury konkursu uznało tę koncepcję za najlepszą pod względem architektonicznym, funkcjonalno-użytkowym i eksploatacyjnym.

- Cieszy mnie, że Włocławek jest postrzegany jako miasto z potencjałem, o czym świadczy liczny udział architektów w naszym konkursie. Koncepcja, która okazała się zwycięska, znakomicie łączy aspekty lokalne z wymogami nowoczesności, co pomoże nam stworzyć w rejonie ul. Brzeskiej, Cyganki, 3 Maja i Żabiej nowe, wygodne i funkcjonalne miejsce do życia w ramach społecznego budownictwa czynszowego – mówi prezydent Włocławka Marek Wojtkowski.

czytaj więcej

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!