NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Bierzemy udział w programie "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Administrator, 16 września 2021
Bierzemy udział w programie "Wzorcowa rewitalizacja" Narodowego Instytutu Dziedzictwa

W ramach programu "Wzorcowa rewitalizacja", realizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, Włocławek odwiedzili dziś przedstawiciele NID, z którymi rozmawialiśmy na temat realizacji na terenie miasta przedsięwzięcia, które zakłada ukazanie różnorodności włocławskiego detalu architektonicznego i poznanie istotnych faktów historycznych zabytków, placów i ulic w obszarze rewitalizacji, przy jednoczesnym zaangażowaniu w ten proces mieszkańców.

Celem programu, do którego zakwalifikowały się 24 ośrodki z całego kraju, jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym. Tym samym program wsparcia adresowany jest do gmin, które planują, aktualizują lub wdrażają Gminny Program Rewitalizacji.

Plan zakłada m.in. przygotowanie jeszcze w tym roku opracowania o zachowanym zabytkowym detalu architektonicznym w obszarze rewitalizacji, które będzie wprowadzeniem do przyszłorocznych spacerów i warsztatów z mieszkańcami. Wspólne odkrywanie i poznawanie dziedzictwa kulturowego będzie miało miejsce w czasie spacerów po obszarze rewitalizacji oraz warsztatów organizowanych, np. na Starym Rynku, włocławskich bulwarach, w podwórkach zabytkowych kamienic. W części wydarzeń będą uczestniczyć i służyć swoją wiedzą eksperci z NID. Mamy nadzieję, że mieszkańcy będą żywo zainteresowani i zaangażowani w działania. Liczymy, że chętnie podzielą się swoimi historiami i wspomnieniami związanymi z zabytkową częścią miasta, pokażą ze swojego archiwum stare fotografie budynków, placów i ulic.

Zwieńczeniem współpracy podjętej w ramach Programu wsparcia będzie m.in. planowane na koniec 2022 r. przygotowanie przez NID opracowania dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Administrator, 15 września 2021
Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Gmina Miasto Włocławek ogłasza I etap rekrutacji do projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji". Celem procedury jest wyłonienie 8 osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji Latarnika. 6 z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 roku.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy. Latarnicy będą również wspierać mieszkańców przy przeprowadzkach, które są planowane w związku z przygotowaniami do prac remontowych niektórych nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek i brać udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dedykowanej projektowi [KLIKNIJ]

Harmonogram projektu zakłada w 2021 roku przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego w obszarze rewitalizacji oraz, w 2022 roku, ich zatrudnienie w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.


czytaj więcej

Tak zmieniają się śródmiejskie kamienice

Administrator, 14 września 2021
Tak zmieniają się śródmiejskie kamienice

W obszarze rewitalizacji trwają remonty nieruchomości realizowane dzięki miejskiej dotacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. Przypomnijmy, że wsparcie z budżetu miasta w 2021 roku otrzymali właściciele lub użytkownicy wieczyści 12 nieruchomości.

Samorząd Włocławka wspiera realizację prac lub robót budowlanych dzięki zapisom Ustawy z 9 października 2015 roku o rewitalizacji i Uchwały nr VIII/57/2019 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek, które umożliwiają udzielanie dofinansowania robót lub prac w wysokości do 50% nakładów koniecznych. W tym roku realizowana jest trzecia edycja systemu dotacji do remontów. W tym roku na ten cel Gmina Miasto Włocławek przeznaczyła 1 371 615,44 zł.

Więcej o dotowanych zakresach robót i przyznanych kwotach można przeczytać w zakładce: Specjalna Strefa Rewitalizacji.

czytaj więcej

Dzieje się wokół Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka

Administrator, 13 września 2021
Dzieje się wokół Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka

W sobotę, 11 września br. w Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbył się piknik Integracyjno-Sportowy.

Podczas wydarzenia zainaugurowano cykl spotkań ze sportem organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy "Meta". Ponadto, oddano do użytku siłownię plenerową, która służyć będzie nie tylko uczniom, ale wszystkim mieszkańcom tej części miasta.

Działanie zostało zrealizowane w związku z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 w ramach projektów: 3.1.7 Trójka dla mieszkańców i 1.2.5.3 Sport.


czytaj więcej

Ruszył konkurs na kolejny mural w obszarze rewitalizacji

Administrator, 10 września 2021
Ruszył konkurs na kolejny mural w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Włocławek ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Włocławka. Działanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018–2028.

Wielkoformatowe malowidło ścienne związane z historią Włocławka, graficznie nawiązujące do dawnych etykiet, reklam lub fotografii z XIX i XX wieku, kolorystycznie nawiązujące do zabudowy Dzielnicy Starego Miasta we Włocławku powstanie na ścianie bocznej budynku mieszkalnego przy ul. Cyganka 9.

W 2020 roku w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, wielkoformatowe malowidło ścienne pojawiło się na ścianie budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 3. Rok wcześniej, mural pojawił się na ścianie budynku przy ul. Żabia 14/16

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z projektami upływa 12 października br. (decyduje data wpływu prac do Urzędu Miasta Włocławek). Wszystkie zgłoszone prace zostaną ocenione pod kątem walorów artystycznych i zgodności z tematyką konkursu przez Komisje Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Miasta Włocławek, w tym m.in. Architekta Miejskiego, Plastyka Miejskiego, przedstawicieli Wydziału Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej i Wydziału Rewitalizacji oraz przedstawicieli Galerii Sztuki Współczesnej i środowiska artystycznego.

Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 22 października br. Na wykonanie muralu laureat będzie miał czas do 30 listopada br.

czytaj więcej

Kto zajmie się budową Interaktywnego Centrum Fajansu?

Administrator, 07 września 2021
Kto zajmie się budową Interaktywnego Centrum Fajansu?

Do 17 września br. czekamy na oferty wykonawców zainteresowanych realizacją zadania inwestycyjnego związanego z budową Interaktywnego Centrum Fajansu.

Przedsięwzięcie prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 dotyczy przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego przy ul. Żabiej 2 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek o funkcji muzealno - warsztatowej - Interaktywne Centrum Fajansu. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie wyposażenia, wykonanie aranżacji przestrzeni wystawowej oraz zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028, przedsięwzięcie 2.1.7. Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu realizowane jest w związku z m.in. problemem niewystarczającej infrastruktury turystycznej w obszarze rewitalizacji. Celem projektu jest wykorzystanie potencjału włocławskiej tradycji wyrobów fajansowych dla podniesienia atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji.

Plan zakłada utworzenie w kompleksie budynków u zbiegu ul. Żabiej i Królewieckiej nowoczesnej interaktywnej placówki wraz z kawiarnią i sklepem z pamiątkami. W Interaktywnym Centrum Fajansu działać będą stałe sekcje plastyczne oraz warsztaty ceramiczne. Placówka składać się będzie z czterech podstawowych stref: 1. Interaktywnej strefy historycznej, 2. Strefy edukacyjnej; 3. Strefy wystawowej/ekspozycyjnej; 4. Strefa komercyjnej-sprzedażowej.

Ponadto, w budynku tym mieścić się będzie Centrum Kultury i Aktywizacji 3 MAJ SIĘ (przedsięwzięcie 1.2.7.), którego głównym celem działalności będzie aktywizacja społeczna, rozwijanie kreatywności i zainteresowań artystycznych i budowanie lokalnej tożsamości mieszkańców Śródmieścia oraz założenie inkubatora lokalnej przedsiębiorczości i artystycznego inkubatora.

Termin składania ofert upływa 17 września br. Szczegóły postępowania dostępne są tutaj.

Zajęcia sportowe w SP3 dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 06 września 2021
Zajęcia sportowe w SP3 dzięki wsparciu Urzędu Miasta Włocławek

W Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Cyganka odbędzie się cykl zajęć sportowych organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy "Meta". Przedsięwzięcie realizowane będzie dzięki dotacji z Urzędu Miasta Włocławek.

Wsparcie zostało udzielone w otwartym konkursie ofert nr 2 na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury fizycznej w ramach Zadania nr 1.: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zajęć sportowych dla mieszkańców z obszaru objętego rewitalizacją „Śródmieścia”, w szczególności dzieci i młodzieży.

UKS Meta realizację swojego projektu rozpocznie 11 września 2021 roku  o godz. 10.00 na boisku szkoły, gdzie odbędzie się Piknik Integracyjno-Sportowy. W programie imprezy między innymi: turniej piłkarski, gry i zabawy ruchowe dla najmłodszych dzieci, spotkanie z przedstawicielami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, pokazy udzielania pierwszej pomocy. Na pikniku pojawią się animatorzy, będą pokazy tańca, muzyka i poczęstunek. Tym samym impreza stanie się największym wydarzeniem organizowanym we Włocławku w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowy Dzień Sportu.

czytaj więcej

Kawiarniane recitale pianistyczne do kawy

Administrator, 27 sierpnia 2021

"Kawiarniane recitale pianistyczne do kawy" to zaproszenie na cotygodniowe jesienno - zimowe spotkania z muzyką na żywo w Kawiarni Obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9. Niezastąpionym dodatkiem będzie smaczna kawa lub rozgrzewająca herbata. Muzyka grana przez Wojciecha Marciniaka na fundacyjnym pianinie, towarzyszyć będzie Waszym spotkaniom, rozmowom, zabawom. Będzie klasycznie, ale i rozrywkowo. Naturalnie - wzorem hollywoodzkich westernów - "nie strzelamy do pianisty", a i zacnie będzie rzucić jemu przysłowiowy "grosik" do kapelusza!

Zapraszamy w każdą środę (od 1 września) w godz. 16:00-18:00.

Włocławskie Koncerty Plenerowe

Administrator, 27 sierpnia 2021

Fundacja Ładowarka zaprasza na ostatnie wakacyjne wydarzenie w ramach Włocławskich Koncertów Plenerowych, organizowanych dzięki mikrograntowi ze środków Urzędu Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. 2 września na włocławskich bulwarach zagra Kris Quartet. Początek o godz. 19:00. Wstęp wolny.

Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Administrator, 27 sierpnia 2021
Ukazała się nowa "Gazeta Śródmiejska"

Zachęcamy do lektury najnowszego wydania "Gazety Śródmiejskiej". Perdiodyk dostępny jest zarówno w wersji tradycyjnej, jak i elektronicznej.

Najnowszą "Gazetę Śródmiejską" otwieramy wywiadem z Kaliną Cyk z kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe. To wydanie to także m.in. informacje o przebiegu wybranych przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych oraz ciekawostka historyczna.

"Gazeta Śródmiejska" jest jednym z projektów Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Za jego realizację odpowiedzialny jest Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Włocławek, wspierany przez Wydział Rewitalizacji.

W "Gazecie Śródmiejskiej" prezentujemy sylwetki osób działających na terenie Śródmieścia i organizacje pozarządowe, wydarzenia i ciekawe inicjatywy odbywające się w najstarszej części Włocławka oraz przebieg Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Z wersją elektroniczną można zapoznać się tutaj.

Umowa podpisana!

Administrator, 26 sierpnia 2021
Umowa podpisana!

Prezydent Marek Wojtkowski podpisał dziś, tj. 26 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowę na dofinansowanie zadania „Utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu”. Wysokość dofinansowania to 11 082 186,81 zł. Przypomnijmy, że w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 u zbiegu Żabiej i Królewieckiej powstanie placówka, która łączyć będzie tradycję z nowoczesnością. W budynkach po dawnym Banku Gdańskim powstaną: interaktywna strefa historyczna, strefa edukacyjna, strefa wystawowa/ekspozycyjna oraz strefa komercyjna-sprzedażowa.

Jak podkreśla prezydent Marek Wojtkowski, utworzenie Interaktywnego Centrum Fajansu to ważny projekt procesu rewitalizacji.

- Zależy nam na budowaniu marki włocławskiego fajansu, a także na ciekawym, nowoczesnym ukazaniu przemysłowych tradycji Włocławka. Budowa Interaktywnego Centrum Fajansu połączy te funkcje, dodatkowo wpłynie na jakość przestrzeni w ścisłym centrum miasta i przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru rewitalizacji  - powiedział prezydent Marek Wojtkowski.

Koszt całej inwestycji to ponad 22 miliony złotych.

Również dziś został ogłoszony przetarg na przebudowę i remont kompleksu budynków dawnego Banku Gdańskiego, w których powstanie Interaktywne Centrum Fajansu.

Obiekt składa się z dwóch połączonych ze sobą części – zabytkowej „A” przeznaczonej głównie na funkcję ekspozycyjną oraz części „B” przeznaczonej na funkcję warsztatowo – edukacyjną i administracyjną. Połączenie części stanowi uzupełniający łącznik z ogólnodostępnym holem na parterze. Istniejący łącznik między budynkami zostanie gruntownie przebudowany, w celu otworzenia przestrzeni i dostosowania jej jakości do nowej funkcji.

Termin otwarcia ofert w tym przetargu wyznaczono na 13 września 2021 r., pełna specyfikacja jest dostępna na stronie: umwloclawek.logintrade.net

czytaj więcej

Urząd Miasta tworzy Strategię Rozwoju Miasta Włocławek 2030+

Administrator, 24 sierpnia 2021
Urząd Miasta tworzy Strategię Rozwoju Miasta Włocławek 2030+

Trwają prace nad projektem Strategii Rozwoju Miasta Włocławek 2030+, dokumentu określającego kierunki i obszary rozwoju miasta na najbliższe kilka lat i stanowiącego całościową koncepcję zarządzania rozwojem miasta. Planowanie strategiczne jest jednym z wyznaczników poprawnego zarządzania miastem, co w dalszym etapie przekłada się na rozwój lokalny. Poprzez eliminowanie istniejących barier i wykorzystywanie lokalnych atutów prowadzić ma do poprawy życia Mieszkańców.

Jednym z etapów tych prac jest zebranie informacji o najważniejszych barierach rozwojowych i obszarach, które uważacie Państwo za priorytetowe dla dalszego rozwoju Włocławka.

Dlatego zapraszamy do wzięcia bezpośredniego udziału w kształtowaniu przyszłości naszego miasta poprzez wypełnienie anonimowej ankiety. To bardzo proste.

Wystarczy kliknąć w link: wloclawek.webankieta.pl, a po wypełnieniu ankiety kliknąć przycisk „Wyślij”.

Ankietę można wypełnić również w wersji papierowej. Dostępna jest w holu Urzędu Miasta Włocławek przy Zielonym Rynku 11/13 oraz w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9.

Rewitalizacja przez sport - weź udział w zajęciach!

Administrator, 18 sierpnia 2021
Rewitalizacja przez sport - weź udział w zajęciach!

Ponad 120 dzieci z obszaru rewitalizacji wzięło udział do tej pory w zajęciach sportowych organizowanych przez kluby z Włocławka w ramach projektu Sport, realizowanego przez Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Włocławek w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Przed nami kolejne propozycje, których celem jest zachęcenie najmłodszych do aktywności, zmiana form spędzania wolnego czasu, a przede wszystkim przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i problemowi dziedziczenia biernej postawy wobec życia.

Zgodnie z zapisami GPR, projekt 1.2.5.3 Sport realizowany będzie corocznie, w okresie od 2018 r. do 2028 r. Zaproponowane działanie zakłada m.in. przygotowanie atrakcyjnej i przystępnej formuły wydarzeń sportowych, zaangażowanie doświadczonych trenerów popularnych dyscyplin oraz umożliwienie kontaktu w trakcie zajęć z utytułowanymi sportowcami z Włocławka.

Zajęcia przygotowane przez włocławskie kluby w ramach projektu Sport cieszą się popularnością wśród mieszkańców obszaru rewitalizacji. Od 2018 r. w zajęciach organizowanych przez 12 klubów sportowych wzięło udział 126 dzieci i młodzieży ze ścisłego centrum Włocławka. W 2021 r. wsparto kolejne przedsięwzięcia sportowe, które mają przyczynić się do wzrostu aktywności młodych mieszkańców Śródmieścia.

Najbliższe zajęcia - organizowane przez Akademię Mieszanych Sztuk Walki przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta Włocławek - odbędą się w środę, 18 sierpnia na boisku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Cyganka. Początek o godz. 15:15. Oto szczegóły projektu "Rewitalizacja przez sport":

Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 15.15-16.45. Oprócz cyklicznych treningów, prowadzonych przez licencjonowanych trenerów Polskiego Związku Kickboxingu i Polskiego Związku Bokserskiego, harmonogram zajęć przewiduje organizację m.in. biegu sprawnościowego "Mały Samuraj" oraz treningów z medalistami Mistrzostw Polski, Europy i Świata oraz członkami Kadry Narodowej w Kickboxingu. Więcej informacji pod nr. tel. 697 699 630.

 

Przyjdź na dyżur Włocławskiego Centrum Biznesu

Administrator, 17 sierpnia 2021
Przyjdź na dyżur Włocławskiego Centrum Biznesu

Dziś, 17 sierpnia br. zapraszamy na dyżur poświęcony przedsiębiorczości w obszarze rewitalizacji.

W godz. 15:00-17:00 w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" dyżurować będą przedstawiciele Włocławskiego Centrum Biznesu. To doskonała okazja zarówno dla mieszkańców zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, jak i osób, które już prowadzą swój biznes, by poznać m.in. prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, tajniki marketingu, kwestie związane z wynajmem lokalu użytkowego czy pozyskaniem środków zewnętrznych na rozwój.

Dyżur Społecznego Archiwum Włocławka w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 sierpnia 2021

W środę, 18 sierpnia zapraszamy do "Śródmieście Cafe" na dyżur Społecznego Archiwum Włocławka. Zachęcamy do udziału i pochwalenia się dokumentami i zdjęciami rodzinnymi, obrazującymi nasze miasto w przeszłości. Chodzi m.in. o włocławskie place, ulice czy osiedla, zakłady pracy, widoki miasta, jak również wydarzenia i inne ślady przeszłości nawiązujące do rozwoju stolicy Kujaw w minionych dziesięcioleciach. Twórcy projektu chętnie nagrają również wspomnienia.

Społeczne Archiwum Włocławka to projekt realizowany przez obecnego operatora kawiarni obywatelskiej, Fundację Ładowarka, zakładającego stworzenie biblioteki dawnych zdjęć i wspomnień mieszkańców Włocławka.

W ramach powyższego działania (realizowanego w okresie sierpień 2019-sierpień 2020 r. we współpracy z Fundacją Ari Ari dzięki grantowi z Fundacji Anwil dla Włocławka) udało się pozyskać kilkaset fotografii od mieszkańców Włocławka. Część z nich, jak również 2 wywiady video ze świadkami historii, zostały zaprezentowane na stronie internetowej projektu i fanpage w portalu społecznościowym Facebook. W planach są dalsze działania popularyzacyjne (wystawy, prelekcje, wydawnictwa, przygotowanie materiałów dla szkół).

Na dyżur, który odbędzie się w środę, 18 sierpnia przy ul. 3 Maja 9 w godz. 16:00-17:00, będzie można przynieść materiały (dokumenty, fotografie itd), które zostaną zeskanowane i zasilą zasób SAW. Wszyscy zainteresowani dowiedzą się również o założeniach projektu i jego dotychczasowej realizacji i zobaczą wybrane fotografie, które zostały zdigitalizowane w trakcie I etapu tego projektu.

Więcej:
www.facebook.com/archiwumwloclawka

Dyżur Włocławskiego Centrum Biznesu w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 16 sierpnia 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 zaprasza osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej na dyżur Włocławskiego Centrum Biznesu. Początek w dniu 17 sierpnia o godz. 15:00

Włocławskie Koncerty Plenerowe

Administrator, 07 sierpnia 2021

Zapraszamy na kolejną odsłonę cyklu Włocławskie Koncerty Plenerowe. 

Wydarzenie z udziałem pianisty Wojciecha Marciniaka odbędzie się w niedzielę, 15 sierpnia przy Restauracji "Saskiej" (ul. 3 Maja 37). Początek o godz. 19:00.

Włocławskie Koncerty Plenerowe to cykl spotkań z muzyką organizowanych przez Fundację Ładowarka dzięki mikrograntowi ze środków Urzędu Miasta Włocławek udzielonego w ramach Programu wsparcia projektów lokalnych wpisanego do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Do tej pory odbyły się cztery koncerty (11.07, 18.07, 31.07, 01.08). Kolejne zaplanowano na 15.08 i 29.08. Zgdnie z przyjętym harmonogramem, z każdego z wydarzeń powstaną relacje filmowe, które udostępniane są w internecie.

W niedzielę kolejny Ekojarmark!

Administrator, 05 sierpnia 2021
W niedzielę kolejny Ekojarmark!

W niedzielę, 8 sierpnia br. Fundacja Ładowarka - tegoroczny operator kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" - zaprasza na Ekojarmark w Śródmieściu.

Wspólna inicjatywa grupy Ekojarmark oraz Fundacji Ładowarka ma na celu ożywienie ulicy 3 Maja. Ekojarmark w Śródmieściu jest imprezą cykliczną – pierwszy odbył się w niedzielę 11 lipca 2021. Następne Ekojarmarki odbywają się co dwa tygodnie, zawsze w niedzielę w godzinach 10:00 - 14:00, aż do początku grudnia.

Najbliższy Ekojarmark będzie można odwiedzać w niedzielę, 8 sierpnia. Stragany wypełnią fragment ul. 3 Maja na odcinku od ul. Żabiej do ul. Cyganka.

Na jarmarkach dostępne będą naturalne, ekologiczne wyroby od czołowych kujawskich i pomorskich rzemieślników oraz hodowców. Ponadto wyborne sery, miody, domowe pieczywo i  wyroby wędliniarskie. Polecamy!

Polskie bajki w "Śródmieście Cafe"

Administrator, 05 sierpnia 2021

Kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe" ul. 3 Maja 9 zaprasza najmłodszych mieszkańców Śródmieścia, i nie tylko, na spotkanie z polskimi bajkami. W piątek, 13 sierpnia (godz. 17:00) projekcja odbędzie się w ramach "Piątkowej wieczorynki". Dzień później o godz. 10:30 zapraszamy na "Sobotni poranek". Wstęp wolny.

Ekojarmark na ul. 3 Maja

Administrator, 05 sierpnia 2021

W niedzielę, 8 sierpnia br. Fundacja Ładowarka - tegoroczny operator kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" - zaprasza na Ekojarmark w Śródmieściu.

Wspólna inicjatywa grupy Ekojarmark oraz Fundacji Ładowarka ma na celu ożywienie ulicy 3 Maja. Ekojarmark w Śródmieściu jest imprezą cykliczną – pierwszy odbył się w niedzielę 11 lipca 2021. Następne Ekojarmarki odbywają się co dwa tygodnie, zawsze w niedzielę w godzinach 10:00 - 14:00, aż do początku grudnia.

Najbliższy Ekojarmark będzie można odwiedzać w niedzielę, 8 sierpnia. Stragany wypełnią fragment ul. 3 Maja na odcinku od ul. Żabiej do ul. Cyganka.

Na jarmarkach dostępne będą naturalne, ekologiczne wyroby od czołowych kujawskich i pomorskich rzemieślników oraz hodowców. Ponadto wyborne sery, miody, domowe pieczywo i  wyroby wędliniarskie. Polecamy!

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!