NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Za nami Gala Grantobiorców LGD

Administrator, 14 lutego 2020
Za nami Gala Grantobiorców LGD

Dziś w Urzędzie Miasta Włocławek odbyła się Gala Grantobiorców, którzy otrzymali dofinansowanie do swoich projektów w ramach konkursu grantowego 2019 prowadzonego przez Lokalną Grupę Działania Miasto Włocławek w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Certyfikat odebrała m.in. Aneta Chełminiak, dyrektor Wydziału Rewitalizacji UM, który zrealizuje projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?".

Wśród projektów zaplanowanych do realizacji przed podmioty w obszarze rewitalizacji wsparcie otrzymały również: Szkoła Podstawowa nr 3 na organizację Klubu Młodzieżowego Śródmieście i Firma Handlowo Usługowa SPLENDORA na projekt związany z aktywizacją i włączeniem społecznym cudzoziemców zamieszkujących Gminę M. Włocławek


Projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?", który realizowany będzie przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, jest zbieżny z celami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i ma przyczynić się do stworzenia warunków służących włączeniu społecznemu oraz wsparciu mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem projektu jest rozpowszechnienie idei ekonomii społecznej na terenie miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychczasowych usług i produktów wypracowanych przez podmioty ekonomii społecznej z Włocławka. Działanie ma przyczynić się do inicjowania współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz przedsiębiorcami dla zwiększenia synergii działań podejmowanych w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!