NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Sprawozdanie z realizacji GPR w 2019 roku jest już dostępne

Administrator, 22 maja 2020
Sprawozdanie z realizacji GPR w 2019 roku jest już dostępne

Remonty kamienic, szereg działań pomocowych skierowanych do mieszkańców obszaru rewitalizacji, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, pierwszy park kieszonkowy i mural, a także prowadzone na szeroką skalę nasadzenia zieleni to tylko niektóre działania zrealizowane w 2019 r. w Śródmieściu Włocławka w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym właśnie sprawozdaniem za rok 2019.

Na realizację w 2019 roku przedsięwzięć i projektów ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 (GPR) samorząd Włocławka przeznaczył 4 710 861,45 zł, natomiast od 2018 roku, czyli od początku realizacji GPR – 5 728 384,34 zł.

Uwzględniając środki prywatne w kwocie 984 491,40 zł wydatkowanej w związku z realizacją remontów nieruchomości prywatnych wynikających z objęcia Śródmieścia Specjalną Strefą Rewitalizacji, należy zaznaczyć, iż w 2019 roku realizacja procesu rewitalizacji zaangażowała 5 695 352,85 zł, a od początku realizacji GPR - 6 712 875,74 zł.

W ramach GPR w 2019 r. przewidziano do realizacji 40 przedsięwzięć, a w nich 50 projektów, w tym: 14 projektów kontynuowanych od 2018 r. i 36 projektów rozpoczętych w 2019 r. Do końca 2019 roku zostało zakończonych 7 projektów, w 2020 r. zaś przewidziano rozpoczęcie kolejnych 10 projektów.W 2019 r. kontynuowany był proces zmian w przestrzeni Śródmieścia. Samorząd Włocławka wsparł prace lub roboty budowlane w 6 nieruchomościach prywatnych zlokalizowanych na obszarze objętym Specjalną Strefą Rewitalizacji. Dokument ten, poza umożliwieniem dotowania właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, zawiera pakiet innych narzędzi zapewniających sprawną realizację przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Jest to m.in. usprawnienie prowadzenia polityki remontowej w odniesieniu do wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy, ustalenie zasad przeprowadzek i eksmisji na czas wykonywania robót budowlanych najemców lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na obszarze Strefy oraz wsparcie realizacji nowego celu publicznego związanego ze społecznym budownictwem czynszowym.

Rozpoczęto remonty wskazanych w GPR nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek. Łącznie w okresie obowiązywania dokumentu modernizację przejdzie 19 budynków.

Przy ul. Brzeskiej 7 powstał pierwszy park kieszonkowy w obszarze rewitalizacji. Na działce obok oko mieszkańców i przechodniów cieszy efektowny mural. Włocławianie mogą dostrzec również coraz więcej zieleni, która pojawia się w wielu punktach Śródmieścia oraz parklet u zbiegu Kościuszki i Placu Wolności, wykonany dzięki mikrograntowi z Programu wsparcia projektów lokalnych. Co ważne, zmieniła się także przestrzeń wokół Szkoły Podstawowej nr 3.

W ramach GPR samorząd Włocławka aktywnie wspiera lokalną społeczność. Są to zarówno działania pomocowe dla osób nieaktywnych zawodowo i zagrożonych ubóstwem, ale też aktywizacja społeczna i integracja sąsiedzka. Wiodącą rolę pełnią tu wyspecjalizowane instytucje (PUP, MOPR, AZK) oraz kawiarnia obywatelska "Śródmieście Cafe", otwarta na inicjatywy społeczne i będąca centrum animacyjnym obszaru.

Nie zapominamy też o przedsiębiorcach, którzy chętnie korzystają z propozycji wpisanych do GPR. Są to zarówno działania doradcze, jak i przystosowanie lokali użytkowych. W 2019 roku został wybrany Markowy Lokal Śródmieścia, będący formą docenienia przez mieszkańców aktywnych podmiotów gospodarczych działających w obszarze rewitalizacji.

Na 31 grudnia 2019 r. w obszarze rewitalizacji zameldowanych było 4 805 osób. Najliczniejszą grupę wiekową stanowiły: osoby w wieku produkcyjnym – 3020 osób (62,85%), osoby w wieku przedprodukcyjnym – 968 (20,14%), osoby w wieku poprodukcyjnym – 817 (17,00%). W porównaniu z danymi z 31 grudnia 2018 r. liczba osób zameldowanych w obszarze rewitalizacji zmniejszyła się o 292 osoby.

Ze środowiskowej pomocy społecznej skorzystały 1002 osoby (o 287 mniej niż w roku poprzednim), a 484 mieszkańców było osobami bezrobotnymi (o 52 osoby mniej niż w 2018 roku).

Ponadto, 191 osób zamieszkujących obszar rewitalizacji prowadziło tam działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji (o 4 osoby więcej niż w poprzednim roku), a 250 osób przedsiębiorców mieszkało poza w/w obszarem (o 53 osoby więcej niż w 2018 roku).

Wśród ważnych działań wspierających realizację GPR należy wskazać działalność Komitetu Rewitalizacji, który podczas 8 posiedzeń w 2019 r zajmował się m.in. opiniowaniem dokumentów związanych z procesem rewitalizacji i stanem bezpieczeństwa w tej części miasta oraz powołanie Zespołu ds. wdrażania projektów Gminnego Programu Rewitalizacji, którego zakres zadań obejmuje przede wszystkim terminową i skoordynowaną realizację przedsięwzięć oraz ich analizę zgodnie z listą głównych projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Ze szczegółami realizowanych w 2019 roku przedsięwzięć i projektów rewitalizacyjnych można zapoznać się w Sprawozdaniu z realizacji w 2019 roku Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Wszystkim uczestnikom procesu rewitalizacji – mieszkańcom, przedsiębiorcom, przedstawicielom organizacji pozarządowych, pracownikom instytucji i różnych organizacji oraz samorządowcom, dziękujemy za dotychczasowe działania i liczymy na dalszą współpracę w kolejnych latach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!