NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

AKTUALNOŚCI

Marcowe opowieści o wiośnie szydełkiem malowane

Łukasz Daniewski, 11 marca 2019

Impreza w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" odbędzie się w dniach 11-15 marca. Początek o godz. 14.

czytaj więcej

Trwa rekrutacja do projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”

Administrator, 11 marca 2019
Trwa rekrutacja do projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego zaprasza do udziału w II edycji projektu „Harcownie – metodyka harcerska wsparciem dla rodziny”.

Przedsięwzięcie skierowane jest do dzieci i młodzieży, ich otoczenia, a także rodziców, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy zamieszkują na terenie objętym procesem rewitalizacji.

W programie przewidziano m.in. zajęcia animacyjne i socjoterapeutyczne z elementami edukacji, darmowe kolonie, 2 biwaki i 2 jednodniowe eventy.

Rekrutacja uczestników prowadzona jest w okresie 04 marca 2019 r. – 24 marca 2019 r. Chętni mogą zgłaszać się do siedziby Hufca ZHP Włocławek przy ul. Szpitalnej 33 w każdy wtorek (w godz. 17:30-19:00) oraz środę, czwartek i piątek (w godz. 9:30-12:30). Informacji udziela Kierownik Placówki, phm. Krzysztof Gapski (tel. 600-315-823).

czytaj więcej

3 maja będzie woonerfem

Administrator, 08 marca 2019
3 maja będzie woonerfem

Gmina Miasto Włocławek i Politechnika Poznańska organizują konkurs, którego celem jest opracowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania ul. 3 Maja poprzez budowę woonerfu. Przedsięwzięcie skierowane jest do studentów Wydziału Architektury PP.

Zwycięska praca stanie się inspiracją przy realizacji przedsięwzięcia „3 Maja woonerfem”, zaplanowanego w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Woonerf jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje ulicy, deptaku i parkingu. Główną funkcją ulic tego typu jest tworzenie przyjaznego miejsca do przebywania dla mieszkańców i osób odwiedzających.

Zgodnie z przyjętymi założeniami, na głównym włocławskim deptaku powstanie bezpieczna i komfortowa dla pieszych przestrzeń z ograniczoną przejezdnością dla samochodów.

Zmiana wizerunku ulicy 3 Maja, będącej ważnym elementem osi urbanistycznej i komunikacyjnej miasta, łączącej plac Wolności ze Starym Rynkiem, ma przyczynić się do wzrostu jakości przestrzeni publicznej, wzmocnienia roli centrum miasta oraz zwiększenie atrakcyjności gospodarczej tego obszaru i jego wizerunku.

czytaj więcej

Poznaliście szczegóły dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Administrator, 06 marca 2019
Poznaliście szczegóły dotacji w Specjalnej Strefie Rewitalizacji

Projekt uchwały o ustanowieniu Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek był tematem spotkania konsultacyjnego, które we wtorek, 5 marca, odbyło się w Klubie „Stara Remiza”. Największym zainteresowaniem uczestników cieszyła się kwestia zasad udzielania dotacji na remont, przebudowę lub prace konserwatorskie i restauratorskie w obiektach znajdujących się w obszarze rewitalizacji.

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Specjalną Strefę Rewitalizacji ustanawia się na obszarze rewitalizacji w celu sprawnego przeprowadzenia przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Podczas wtorkowego spotkania konsultacyjnego, wprowadzenia do tematyki Specjalnej Strefy Rewitalizacji – jej aspektach prawnych i formach procedowania - dokonała Katarzyna Spadło z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów w Krakowie.

Szczegóły udzielania dotacji na roboty budowlane w obszarze rewitalizacji omówił Jarosław Biegała, Kierownik Referatu Lokalowego w Wydziale Gospodarowania Mieniem Komunalnym UM Włocławek.

czytaj więcej

Spotkanie otwarte i kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 04 marca 2019
Spotkanie otwarte i kolejne posiedzenie Komitetu Rewitalizacji

Od 26 lutego do 21 marca 2019 r. trwają konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji (SSR) na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Jutro (5 marca) o godz. 17.00 w Starej Remizie przy ul. Żabiej 8 odbędzie się otwarte spotkanie, które posłuży do prezentacji przez przedstawiciela Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa narzędzi prawnych dedykowanych Specjalnej Strefie Rewitalizacji wskazanych w Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, ułatwiających gminie wdrażanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Jednym z narzędzi przewidzianych dla Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które Gmina Miasto Włocławek planuje wprowadzić na obszarze rewitalizacji są dotacje do remontów dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości. Zasady udzielania dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie lub restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, zostały określone w projekcie konsultowanej uchwały. Dotacje do remontów podczas spotkania przedstawi mieszkańcom przedstawiciel Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym Urzędu Miasta Włocławek.

Podczas spotkania mieszkańcy będą mieli możliwość wyrażenia uwag, opinii i propozycji oraz składanie ich do protokołu.

Po spotkaniu, o godz. 19.00 w Starej Remizie, odbędzie się III posiedzenie Komitetu Rewitalizacji, którego tematem będzie Specjalna Strefa Rewitalizacji.

czytaj więcej

Dotacje do remontów - wkrótce konsultacje

Administrator, 20 lutego 2019
Dotacje do remontów - wkrótce konsultacje

Od przyszłego wtorku (26 lutego) rozpoczną się konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji na obszarze rewitalizacji Miasta Włocławek. Przedmiotem rozmów z mieszkańcami będą zasady udzielenia dotacji na roboty budowlane polegające na remoncie lub przebudowie oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości położonych w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.

W ramach konsultacji zaplanowano m.in. spotkanie otwarte (5 marca, Stara Remiza przy ul. Żabiej 8, godz. 17.00), cykl spotkań z interesariuszami rewitalizacji w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" (26 lutego, 12 marca, 19 marca - początek spotkań o godz. 16.00), zbieranie uwag ustnych (Biuro Rewitalizacji, Urząd Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13) oraz propozycji nadsyłanych drogą elektroniczną na formularzu konsultacyjnym na adres: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

czytaj więcej

Poznajcie "Narzędziownik"

Administrator, 08 lutego 2019
Poznajcie "Narzędziownik"

Powstaje "Narzędziownik", czyli dokument o ścieżkach realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Niniejszy dokument wskazuje kierunki dalszych działań Gminy Miasto Włocławek, będącej gospodarzem procesu rewitalizacji Włocławka, wynikających c GPR. Wskazano w nim zalecenia i pomysły do wykorzystania na etapie realizacji interwencji rewitalizacyjnej, dzięki czemu zostanie zagwarantowana większa skuteczność oraz siła oddziaływania na kryzysy obszaru rewitalizacji. Dodatkowo zadbano o wskazanie ścieżki dochodzenia do realizacji danego narzędzia oraz wskazano jednostki odpowiedzialne za jego realizację. Dokument powstaje przy współpracy przedstawicieli Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa z pracownikami Biura Rewitalizacji UM Włocławek.

Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Administrator, 06 lutego 2019
Komitet Rewitalizacji rozpoczął działalność

Wczorajszym (5 lutego 2019 r.) posiedzeniem inauguracyjnym rozpoczął działalność Komitet Rewitalizacji. 22 członkow gremium wybrało spośród siebie przewodniczącego, zastępcę oraz sekretarza. Pan Jarosław Hupało, reprezentujący przedstawicieli Rady Miasta Włocławek, pełnić będzie funkcję przewodniczącego Komitetu Rewitalizacji. Na zastępcę przewodniczącego wybrany został pan Paweł Markiewicz - przedstawiciel podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą. Funkcja sekretarza powierzona została pani Marzenie Afeltowskiej-Gruchot.

czytaj więcej

Komitet Rewitalizacji powołany

Administrator, 22 stycznia 2019
Komitet Rewitalizacji powołany

Zarządzeniem Prezydenta Włocławka z dnia 21 stycznia 2019 r. został powołany Komitet Rewitalizacji.

Gremium to tworzą 22 osoby, przedstawiciele: podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji, mieszkańcy Gminy Miasto Włocławek spoza obszaru rewitalizacji, przedstawiciele podmiotów prowadzących bądź zamierzających prowadzić na obszarze rewitalizacji działalność gospodarczą, przedstawiciele podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasto Włocławek działalność społeczną, w tym na rzecz osób niepełnosprawnych; reprezentanci podmiotów branżowych związanych z architekturą, urbanistyką, inżynierią budownictwa, prowadzących swoją działalność na obszarze Gminy Miasto Włocławek.

czytaj więcej

Kawiarenka Obywatelska - czekamy na oferty

Administrator, 21 stycznia 2019
Kawiarenka Obywatelska - czekamy na oferty

Dziś (21 stycznia) został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych Gminy Miasto Włocławek w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Przedmiotem konkursu jest prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 w terminie od 14 lutego do 31 grudnia 2019 r. Warto przypomnieć, że Kawiarnia Obywatelska funkcjonuje przez 6 dni w tygodniu ( w godz. od 12.00 do 18.00 w dni robocze oraz od 12.00 do 16.00 w soboty), a działalność tego miejsca jest częścią realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

czytaj więcej

Działo się w kawiarni!

Administrator, 17 stycznia 2019
Działo się w kawiarni!

Stowarzyszwenie Edukacyjne-Teatralne "Teatr Nasz" przez 4 miesiące pełnienia funkcji operatora kawiarni obywatelskiej przy 3 Maja 9 zorganizowało ogółem 60 wydarzeń, w tym cyklicznych typu: warsztaty plenerowe, kulinarne, zielarskie, naukowe, plastyczne, florystyczne, wokalne, sublimacyjne, jubilerskie, fotograficzne. Odbyły się wycieczki tematyczne w ramach cyklu "Poznaj moje miasto", prowadzona była Telewizja Sąsiedzka oraz wydarzenia plenerowe.

Z powyższej oferty skorzystało ogółem 3 374 interesariuszy rewitalizacji. Przeprowadzone działania miały na celu aktywizację społeczną, kulturalną i zawodową mieszkańców obszaru rewitalizowanego, a także wspieranie działań lokalnych i integrację mieszkańców z miejscem zamieszkania.

Biuro Rewitalizacji

Administrator, 15 stycznia 2019
Biuro Rewitalizacji

W celu zapewnienia wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Włocławek na lata 2018-2028, w ramach struktury organizacyjnej Urzędu, wyodrębniono nową jednostkę organizacyjną - Biuro Rewitalizacji. Zadaniem Biura jest zarządzanie procesem rewitalizacji i koordynacja działań realizowanych przez wszystkich operatorów przedsięwzięć ujętych w GPRze, monitorowanie procesu jego realizacji, współpraca oraz obsługa prac Komitetu Rewitalizacji, działania na rzecz partycypacji społecznej poprzez realizację programu wsparcia projektów lokalnych oraz zapewnienie funkcjonowania kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe".

czytaj więcej

Kawiarnia obywatelska – wkrótce konkurs

Administrator, 14 stycznia 2019
Kawiarnia obywatelska – wkrótce konkurs

Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.

Obecnie dokumenty konkursowe sprawdzane są pod względem formalno – prawnym. Od dnia publikacji ogłoszenia, organizacje pozarządowe będą miały 21 dni na składanie swoich propozycji na realizację ww. zadania. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, niezwłocznie zostanie podpisana umowa z nowym operatorem kawiarni.

Zachęcamy  organizacje pozarządowe z siedzibą we Włocławku do udziału w konkursie.  

Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Administrator, 02 stycznia 2019
Nabór uzupełniający kandydatów na Członków Komitetu Rewitalizacji

Otwarty nabór uzupełniający potrwa do 9 stycznia. Urząd poszukuje przedstawicieli podmiotów działających w sektorze mieszkaniowym na obszarze rewitalizacji (właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji), w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego oraz przedstawicieli podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji działalność społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych. Wszystkie szczegóły w załącznikach.

 

czytaj więcej

I Konkurs Fotograficzny „Śródmieście w obiektywie”

Administrator, 29 listopada 2018
I Konkurs Fotograficzny „Śródmieście w obiektywie”

Stowarzyszenie Edukacyjno-Teatralne „Teatr Nasz” i Kawiarnia Obywatelska zapraszają do udziału w konkursie fotograficznym „Śródmieście w obiektywie”.

Fotografie należy przysyłać w wersji cyfrowej, w formacie .jpg na adres mailowy: elacwikl@wp.pl do 4 grudnia 2018 roku do godz. 23.00.

Regulamin i karta zgłoszeniowa dostępne są w Kawiarni Obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 od poniedziałku do piątku w godz. 11.00 – 18.00, w sobotę 11.00 – 14.00, w niedzielę 11.00 – 13.00 oraz na stronie internetowej: pl-pl.facebook.com/TeatrNasz/

Nowy tydzień w „Śródmieście Cafe”

Administrator, 26 listopada 2018
Nowy tydzień w „Śródmieście Cafe”

Dziś (poniedziałek) od 15.00 dyżur pracownika Sekcji Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Jutro od 14.00 dyżur pracownika Powiatowego Urzędu Pracy, od 15.00 trzygodzinne warsztaty naukowe i korepetycje z matematyki

W środę (28 listopada) od 14.00 dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej

W czwartek od 16.00 Telewizja Sąsiedzka

W piątek od 15.00 Andrzejki i karaoke – Andrzejkowe wróżby i słodki poczęstunek

Nowy tydzień w Śródmieście Cafe

Administrator, 19 listopada 2018
Nowy tydzień w Śródmieście Cafe

Warto zrobić coś na przekór listopadowej pogodzie, czyli wyjść z domu i odwiedzić kawiarenkę obywatelską przy 3 Maja 9.

we wtorek (20 listopada) od 15.00 do 18.00 warsztaty naukowe i korepetycje z matematyki

w środę od 14.00 dyżur pracownika Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej

w czwartek od 16.00 Telewizja Sąsiedzka

w piątek od 15.00 turniej gier planszowych i Warsztaty Modelarskie dla dużych i małych

Matematyka, warsztaty sublimacyjne, turniej z nagrodami – w tym tygodniu w „Śródmieście Cafe”

Administrator, 13 listopada 2018
Matematyka, warsztaty sublimacyjne, turniej z nagrodami – w tym tygodniu w „Śródmieście Cafe”

W tym tygodniu znów wiele się dzieje w kawiarence obywatelskiej przy 3 Maja 9. Zobaczcie jakie atrakcje czekają na Was w najbliższych dniach w „Śródmieście Cafe”.

- dziś o 15.00 warsztaty naukowe oraz korepetycje z matematyki

- jutro (środa) o 15.00 warsztaty sublimacyjne – projektowanie i tworzenie własnych kubków

- w czwartek o 16.00 telewizja sąsiedzka, a od 18.00 zaduszkowy wieczór poezji

- w piątek o 17.00 spotkanie z autorami gry MIJAMY SIĘ – turniej z nagrodami  (zgłoś swoją drużynę, max 6 osób)

- w sobotę od 11.00 Dzień Sąsiada - przyjdź i podziel się z nami swoją pasją. Warsztaty szydełkowania.

Trwa konkurs na nazwę Centrum Rewitalizacji

Administrator, 13 listopada 2018
Trwa konkurs na nazwę Centrum Rewitalizacji

Konkurs jest skierowany do uczniów włocławskich szkół podstawowych (klasy VII – VIII), klas gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych. Prace należy przesyłać do 21 listopada, kilka dni później konkurs zostanie rozstrzygnięty.

Założeniem konkursu jest wybór nazwy, która w sposób jednoznaczny odda charakter tego obiektu. Nazwa powinna być rozpoznawalna dla mieszkańców Włocławka; będzie umieszczana na wszelkiego rodzaju materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Propozycje nazwy dla Centrum Rewitalizacji przy ul. 3 Maja 18 we Włocławku należy wysłać w formie maila na adres e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl.

Za zajęcie  I, II i III miejsca w konkursie przewidziane są nagrody w postaci bonów podarunkowych.

Inspirujące warsztaty w Kawiarence Obywatelskiej

Administrator, 08 listopada 2018
Inspirujące warsztaty w Kawiarence Obywatelskiej

W piątek w godzinach 15:00 – 18:00 Kawiarenka Obywatelska „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 organizuje warsztaty wokalne  - karaoke z nagrodami. Hasło warsztatów: „Mam talent”.

Jutro (sobota) w godz. 10:00 – 12:00 w „Śródmieście Cafe” odbędą się warsztaty kosmetyczne: Jak dbać o cerę dojrzałą? Równolegle, bo już od godziny 11.00 w Kawiarence Obywatelskiej będą trwały warsztaty LEGO: Zbudujmy Włocławek przyszłości. Budowanie z klocków zakończy się o godz. 17.00.

W niedzielę w godz. 11:00 – 14:00 Kawiarenka Obywatelska zaprasza na warsztaty kreatywne: „Robimy gadżety na Święto Niepodległości - u nas  możesz zrobić sobie okolicznościową przypinkę lub breloczek!”.

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!