NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Ograniczenie w funkcjonowaniu Urzędu Miasta Włocławek

Administrator, 26 maja 2020

W związku z sytuacją epidemiczną, Zarządzeniem nr 155/2020 r. Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie określenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Urząd Miasta Włocławek w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19, zarządza się, co następuje:

§1. Urząd Miasta Włocławek będzie czynny: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7:30 – 15:30, wtorek w godzinach 7:30 – 17:00, w piątek w godzinach 7:30 – 14:00.

§2.1.  Zapewnia się i zaleca Mieszkańcom Włocławka możliwość załatwiania spraw urzędowych w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (e-mail, ePUAP) oraz telefonicznej,

a) w Urzędzie – poprzez wrzucenie pism i innych dokumentów do wystawionych urn w budynku Urzędu Miasta przy Zielonym Rynku 11/13, w tym przypadku bez potwierdzenia wpływu do Urzędu,

b) kontakt telefoniczny: 54 414-40-00,

c) adres e-mail: poczta@um.wloclawek.pl

2. Zaleca się dokonywanie wpłat przelewami elektronicznymi.

3. Z dniem 11 maja 2020 r. zapewnia się możliwość wpłat gotówkowych w kasie Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13 w dniach: poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 8:00 -14:00, wtorek w godzinach 8:00 – 15:00, w piątek w godzinach 8:00 – 13:00.

§3. Możliwość załatwiania spraw w budynkach:

1) Urzędu Miasta Włocławek, Zielony Rynek 11/13, wyłącznie w sprawach:

a) rejestracji stanu cywilnego,

b) ewidencji ludności i dowodów osobistych,

c) pomocy społecznej w sprawach: karta dużej rodziny, karta seniora, w dniach: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 1000 – 1100, wtorek, czwartek w godzinach 1400 – 1500, w pozostałych sprawach w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10,

d) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych po wcześniejszym umówieniu daty i godziny przybycia,

e) administracji architektoniczno – budowlanej,

2) Urzędu Miasta Włocławek, ul. 3 Maja 22 wyłącznie w sprawach:

a) świadczenia usług komunalnych,

b) ochrony środowiska i korzystania z wód.

§4. 1. Odwołuje się wszystkie wydarzenia i spotkania z mieszkańcami oraz podmiotami zewnętrznymi organizowane przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Włocławek, z wyłączeniem przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 2. Nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa w czasie przeprowadzania procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

§5. Osoba załatwiająca sprawę w budynku Urzędu Miasta Włocławek, winna posiadać dokument ze zdjęciem, celem ewentualnego ustalenia tożsamości.

§6. Pracownicy Urzędu Miasta Włocławek oraz interesanci przed wejściem do budynku mogą zostać poddani pomiarowi temperatury ciała.

§7. 1. Zakazuje się zamawiania posiłków z firm cateringowych. Doręczyciele takich firm nie będą wpuszczani na teren Urzędu Miasta Włocławek.

2. W godzinach pracy obowiązuje zakaz opuszczania nieruchomości Urzędu Miasta Włocławek.

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 2 nie stosuje się do spraw związanych z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań służbowych.

4. Śluby cywilne będą udzielane wyłącznie w obecności pary młodych i świadków.

§8. Funkcjonowanie Urzędu zostaje dostosowane do aktualnej sytuacji i objęte specjalnymi procedurami.

§9. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miasto Włocławek do dostosowania funkcjonowania jednostek i wykonywania zadań publicznych do aktualnej sytuacji.

§10. Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Włocławek.

§11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§12. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, na stronie podmiotowej Urzędu a także poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek.


NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!