NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Nabór na operatora "Śródmieście Cafe" - pytania i odpowiedzi

Administrator, 27 stycznia 2021
Nabór na operatora "Śródmieście Cafe" - pytania i odpowiedzi

Chcesz pokierować kawiarnią obywatelską "Śródmieście Cafe"? Przedstawiamy odpowiedzi na 5 najważniejszych pytań dotyczących ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Włocławek konkursu ofert.

Organizatorem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku” jest Urząd Miasta Włocławek. To jedno z działań wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028

Kto może złożyć ofertę?
Organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego mający siedzibę na terenie Włocławka, z co najmniej rocznym stażem. Cele statutowe oferenta muszą być zbieżne z zadaniem określonym w ogłoszeniu konkursowym, tj. wspomaganie rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacja.

Jakie wymagania zostaną postawione przed operatorem?
Zadanie realizowane jest w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028. Celem działania kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe”, jako centrum animacyjnego obszaru rewitalizacji, będzie przede wszystkim zapewnienie przestrzeni służącej do badania potrzeb i oczekiwań mieszkańców obszaru, wypracowywania i konsultowania planowanych rozwiązań, kreowanie i wspieranie lokalnych liderów i inicjatyw społecznych, pobudzanie interesariuszy do aktywnego udziału w procesie rewitalizacji, budowanie integracji mieszkańców z ich miejscem zamieszkania, wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, a w efekcie zwiększenie ich udziału w decydowaniu o jakości życia i przestrzeni, w której żyją. Zgodnie z regulaminem konkursu, zadaniem operatora kawiarni w okresie obowiązywania umowy, będzie organizacja co najmniej 4 wydarzeń w miesiącu, których zakres będzie tożsamy z powyższymi celami.

Jaki okres obejmuje umowa?
Zadanie realizowane będzie w terminie nie wcześniej niż od 01 marca do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie z umową, kawiarnia obywatelska "Śródmieście
Cafe" powinna funkcjonować w wymiarze co najmniej 34 godzin tygodniowo przez 6 dni w tygodniu, w godz. 12:00-18:00 w dni robocze oraz w godz. 10:00-14:00 w soboty.

Jaka jest wysokość środków przeznaczonych na realizację w/w zadania?
Wybrany w konkursie podmiot otrzyma kwotę 80 000 zł, płatną w dwóch transzach po 40 000 zł. Dotacja pozyskana z Urzędu Miasta Włocławek może być przeznaczona wyłącznie na działania realizowane na rzecz interesariuszy procesu rewitalizacji.

Do kiedy można się składać oferty i gdzie znajdę regulamin oraz niezbędne formularze?
Termin składania ofert upływa 4 lutego 2021 roku. Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami dostępne jest na stronie rewitalizacja.wloclawek.eu (zakładka ("Kawiarnia Obywatelska"). Dokumenty należy złożyć w siedzibie Organizatora - Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz rewitalizacji przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego – „Prowadzenie kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 we Włocławku”.


Szczegóły można znaleźć poniżej:

Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2020 r. [PDF]
Zarządzenie nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 5 stycznia 2020 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]
Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 05 stycznia 2021 r. wersja dostosowana dla osób niepełnosprawnych [DOC]

 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!