NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Mamy 50 tys. zł na projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Administrator, 28 stycznia 2020
Mamy 50 tys. zł na projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Gmina Miasto Włocławek uzyskała grant w ramach Projektu Grantowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?".

Działanie, które realizowane będzie przez Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek, jest zbieżne z celami Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028 i ma przyczynić się do stworzenia warunków służących włączeniu społecznemu oraz wsparciu mieszkańców objętych Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej.

Celem projektu jest rozpowszechnienie idei ekonomii społecznej na terenie miasta Włocławek, jako jednego z narzędzi integracji społecznej i zawodowej grup defaworyzowanych na rynku pracy oraz prezentację dotychczasowych usług i produktów wypracowanych przez podmioty ekonomii społecznej z Włocławka. Działanie ma przyczynić się do inicjowania współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego, Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz przedsiębiorcami dla zwiększenia synergii działań podejmowanych w procesie aktywizacji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.Adresatami projektu są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenie. Łącznie to 50 osób.

Harmonogram przewiduje organizację warsztatów, spotkań indywidualnych, wizyty studyjnych i konferencji oraz opracowanie diagnozy na potrzeby określenia możliwości i deficytów dotyczących rozwoju ekonomii społecznej we Włocławku.

Realizację projektu zaplanowano w okresie luty-wrzesień 2020 r. Na jego realizację Gmina Miasto Włocławek otrzymała 50 tys. zł.

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!