NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Administrator, 15 września 2021
Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji. Rusza I etap rekrutacji

Gmina Miasto Włocławek ogłasza I etap rekrutacji do projektu "Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji". Celem procedury jest wyłonienie 8 osób, które zostaną przygotowane do pełnienia funkcji Latarnika. 6 z nich będzie sprawować tę funkcję w ramach projektu w 2022 roku.

Rolą latarników społecznych, którzy będą rekrutowani z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, jest budowanie sieci wsparcia wokół osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru rewitalizacji. Sieć stanowią przedstawiciele instytucji i organizacji społecznych, które z racji swoich obowiązków i kompetencji potrafią odpowiadać na różne problemy. Latarnicy współpracować będą m.in. z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, policją, Powiatowym Urzędem Pracy. Problemy będą diagnozowane poprzez pracę w terenie z mieszkańcami i rozmowy. Kolejnym etapem będzie wypracowanie najlepszych rozwiązań i ukierunkowanie pomocy. Latarnicy będą również wspierać mieszkańców przy przeprowadzkach, które są planowane w związku z przygotowaniami do prac remontowych niektórych nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Włocławek i brać udział w działaniach informacyjnych związanych z realizacją Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Włocławek na lata 2018-2028.

Więcej informacji można znaleźć na stronie dedykowanej projektowi [KLIKNIJ]

Harmonogram projektu zakłada w 2021 roku przeszkolenie, poprzez staże i kursy zawodowe, poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, prawne i terapeutyczne 8 osób przygotowujących się do roli latarnika społecznego w obszarze rewitalizacji oraz, w 2022 roku, ich zatrudnienie w celu świadczenia pracy ukierunkowanej na pomoc mieszkańcom obszaru rewitalizowanego.Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/20 pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne, w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. 

Wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu), a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek to 120 000,00 zł (tj. 15% wartości projektu).NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!