NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Konferencja podsumowująca projekt "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Administrator, 23 września 2020

Urząd Miasta Włocławek zaprasza na konferencję podsumowującą projekt "Partnerstwo - od czego zacząč?"

Projekt wspierający realizację Gminnego Programu Rewitalizację Miasta Włocławek na lata 2018-2028 obejmował działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek. Działania projektowe służyły upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła miała jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowany był przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 
 


Program konferencji:


09:00-09:20
Rejestracja uczestników
09:20-09:30
Powitanie - dr Marek Wojtkowski,
Prezydent Miasta Włocławek
09:30-12:30
I Blok tematyczny
"Partnerstwo - od czego zacząć? - założenia projektu i realizacja
Dobre praktyki włocławskich
podmiotów ekonomii społecznej
12:30-13:00 
Przerwa obiadowa
13:00-15:00
II Blok tematyczny
Przedstawienie diagnozy m. Włocławek
w zakresie nawiązywania partnerstw
publiczno-społecznych,
Poradnictwo prawne,
Dyskusja

Data i miejsce:
24 września 2020 r.

Centrum Kultury Browar B.
ul. Łęgska 28 (wejście od ul. Bechiego 4)
Sala Kameralna/Sala Tańca


NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!