NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Dyżur rekrutacyjny projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?"

Administrator, 01 lipca 2020

Zapraszamy na dyżury rekrutacyjne projektu "Partnerstwo - od czego zacząć?", obejmującego działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek.

Działania projektowe mają posłużyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła ma jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,
- wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- badania wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania partnerstw publiczno – społecznych,
- konferencję podsumowującą projekt.

Nabór trwa do 3 lipca br.

Dyżury, podczas których można się zarejestrować do udziału w projekcie, odbędą się w kawiarni obywatelskiej "Śródmieście Cafe" przy ul. 3 Maja 9 w terminach:

- 30 czerwca br.  (wtorek) w godz. 17:00-19:00
- 2  lipca br. (czwartek) w godz. 15:30-17:30

Osoby zainteresowane rejestracją w innym terminie mogą składać dokumenty w „Śródmieście Cafe” od poniedziałku do piątku w godz. 12.00 – 17.00. Więcej informacji i niezbędne dokumenty można znaleźć tutaj.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

 

 


NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!