NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji

Projekt nr RPKP.09.02.01-04-0013/20 pn. „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie 9.2.1. Aktywne włączenie społeczne, w ramach konkursu Nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. 

Wartość projektu wynosi 800 000,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowi kwotę 680 000,00 zł (tj. 85% wartości projektu), a wkład własny niepieniężny Gminy Miasto Włocławek to 120 000,00 zł (tj. 15% wartości projektu). 

Celem szczegółowym jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę i wzmocnienie ich zdolności do zatrudnienia.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej 38 osób ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności z obszaru objętego programem rewitalizacji miasta Włocławek, poprzez działania aktywizacji społecznej i zawodowej w okresie do 31 grudnia 2022 roku. 

Wsparcie realizowane będzie w formach:

1) I etap: przeprowadzenie procesu wsparcia przygotowującego do funkcji latarnika społecznego dla 8 osób, w tym:

a) Poradnictwo indywidualne pedagogiczne i psychologiczne,

b) Warsztaty aktywizujące,

c) Szkolenia przygotowujące do funkcji latarnika,

d) Wyjazd studyjny,

e) Superwizje,

f) Przygotowanie przez moderatora wytycznych do pracy w terenie,

g)Wsparcie doradcy zawodowego.

W wyniku przeprowadzonego procesu wsparcia 6 osób z opinią pedagoga/psychologa i doradcy zawodowego zostanie zakwalifikowanych do II etapu projektu tj. 10 miesięcznych staży zawodowych w zawodzie Latarnik Społeczny (opracowanie ścieżki reintegracji). 

2) II etap:  

a) dla 6 latarników społecznych przewiduje się: 

- wsparcie pedagoga- trenera pracy, psychologa, prawnika,

- staż zawodowy 10 mc,

- superwizje,

b) dla 30 osób wymagających aktywizacji społecznej i zawodowej:

- opracowanie ścieżki reintegracji,

- kurs zawodowy dla 10 osób, 

- staż zawodowy dla 10 osób, 

- aktywizacja społeczna dla 10 osób.

 

Wydziałem odpowiedzialnym za organizację i realizację projektu „Latarnicy społeczni obszaru rewitalizacji” dla Gminy Miasto Włocławek jako realizatora, jest Wydział Rewitalizacji Urzędu Miasta Włocławek z siedzibą we Włocławku, ul. Zielony Rynek 11/13.

Gmina Miasto Włocławek zleca Kierownikowi Projektu zarządzanie, nadzór oraz kontrolę nad projektem na podstawie zawartej umowy. Działania projektowe będą realizowane w salach Urzędu Miasta Włocławek.

 

Do ubiegania się o uczestnictwo w projekcie uprawnione są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej. 

Dla przewidzianych form wsparcia przyjęto następujące kryteria rekrutacyjne:

1) Kryterium obligatoryjne: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które przed zastosowaniem instrumentów i usług na rynku pracy wymagają aktywizacji społecznej, w tym:

- doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego – 10 pkt.,

- o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – 5 pkt.,

- z niepełnosprawnością sprzężoną, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych) – 5 pkt.,

- korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (indywidualnie lub jako rodzina), o ile zakres wsparcia w projekcie nie jest tożsamy z zakresem wsparcia w PO PŻ – 5 pkt.,

- zamieszkujących na obszarach objętych programem rewitalizacji uwzględnionych w wykazie programów rewitalizacji prowadzonym przez IZ RPO zgodnie z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 – 5 pkt.

2) Dodatkowe kryteria punktowe:

- kobiety - 3 pkt.;

- os. o niskich kwalifikacjach - 2pkt. – dokumenty potwierdzające wykształcenie, oświadczenie uczestnika projektu;

- określenie poziomu predyspozycji społeczno-zawodowych – maksymalnie 10 pkt. - test na aktywność społeczno-zawodową (10 pytań – po 1p. za każde pyt.). Pytania pozwalające określić predyspozycje do zmiany sytuacji życiowej i podjęcia zatrudnienia.

Rekrutacja - I etap - odbyła się w terminie 15-27 września 2021

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!