NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

.

 

 

 

 

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?”

Został wznowiony nabór osób / podmiotów ekonomii społecznej do projektu.

Nabór trwa od 19 czerwca do 3 lipca 2020 r.

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” realizowany jest przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł.

Projekt obejmuje działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek. Działania projektowe mają posłużyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła ma jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu przewidziano:
- 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty z zakresu dobrych praktyk i 3 warsztaty z poradnictwa prawnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- 25 spotkań w ramach poradnictwa indywidualnego dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych,
- wizytę studyjną do spółdzielni socjalnej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i dla osób z ich otoczenia,
- badania wraz z opracowaniem diagnozy w zakresie zakładania podmiotów ekonomii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych, w tym nawiązywania partnerstw publiczno – społecznych,
- konferencję podsumowującą projekt.
                   
Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną w kraju związaną z COVID-19,  dokumenty rekrutacyjne do projektu należy składać w terminie
do 3 lipca 2020 r. w kawiarni obywatelskiej „Śródmieście Cafe” przy ul. 3 Maja 9 od poniedziałku do piątku w godz.12.00 – 17.00, której podmiotem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek lub należy wysłać za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Urząd Miasta Włocławek Wydział Rewitalizacji, Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek.

Do uczestnictwa w projekcie zaprasza zespół projektowy:

Magdalena Rykowska              Joanna Chojecka-Idryan
koordynator projektu              asystent koordynatora projektu
tel. 54 414 45 60                     tel. 54 414 40 51
e-mail: rewitalizacja@um.wloclawek.pl

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. „Partnerstwo - od czego zacząć?” wraz z dokumentami rekrutacyjnymi został zamieszczony poniżej.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji [PDF]
Regulamin rekrutacji [DOC]

zał. nr 1 - formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu [PDF]
zał. nr 1 - formularz rekrutacyjny kandydata lub kandydatki projektu [DOC]


zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu [PDF]
zał. nr 2 - oświadczenie uczestnika projektu [DOC]


zał. nr 3 - ankieta kandydata lub kandydatki projektu [PDF]
zał. nr 3 - ankieta kandydata lub kandydatki projektu [DOC]


zał. nr 4 - oświadczenie UP RODO [PDF]
zał. nr 4 - oświadczenie UP RODO [DOC]


zał. nr 5 - formularz rekrutacyjny dla osób z otoczenia [PDF]
zał. nr 5 - formularz rekrutacyjny dla osób z otoczenia [DOC]


zał. nr 6 - oświadczenie osoby z otoczenia [PDF]
zał. nr 6 - oświadczenie osoby z otoczenia [DOC]


zał. nr 7 - ankieta kandydata lub kandydatki projektu O [PDF]
zał. nr 7 - ankieta kandydata lub kandydatki projektu O [DOC]


zał. nr 8 - oświadczenie O RODO [PDF]
zał. nr 8 - oświadczenie O RODO [DOC]

zał. nr 9 - wniosek rekrutacyjny dla PES [PDF]
zał. nr 9 - wniosek rekrutacyjny dla PES [DOC]


zał. nr 10 - oświadczenie PES RODO [PDF]
zał. nr 10 - oświadczenie PES RODO [DOC]

 

 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!