NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

.

Projekt grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?”

Projekt  grantowy „Partnerstwo – od czego zacząć?” był realizowany przez Gminę Miasto Włocławek na podstawie umowy nr 13/5/G/2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 – 2023 Stowarzyszenia LGD Miasto Włocławek, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020.

Dofinansowanie projektu z EFS wynosi: 50 000,00 zł.

Projekt obejmował działania edukacyjne skierowane do osób zagrożonych ubóstwem bądź wykluczonych społecznie i do osób z ich otoczenia zamieszkałych na terenie miasta Włocławek. Działania projektowe miały posłużyć upowszechnieniu wiedzy o przedsiębiorczości społecznej i poszerzeniu wiadomości o tworzeniu i funkcjonowaniu podmiotów ekonomii społecznej. Ich formuła miała jednocześnie zachęcić uczestników projektu do aktywizacji w tym zakresie i podjęcia próby zmiany swojego najbliższego otoczenia, bądź ścieżki swojej kariery zawodowej  poprzez  utworzenie w partnerstwie publiczno-społecznym np. spółdzielni socjalnej.

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- w lipcu i sierpniu br. miały miejsce spotkania indywidulane z 25 uczestnikami projektu
- w sierpniu i wrześniu br. odbyło się łącznie 6 warsztatów, w tym 3 warsztaty dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznych i 3 warsztaty dla osób z ich otoczenia z zakresu dobrych praktyk i warsztaty z poradnictwa prawnego. Tematyka warsztatów poświęcona była dobrym praktykom tworzenia i możliwości rozwoju przedsiębiorczości społecznej, jako jednej z form aktywności społeczno-zawodowej oraz poszerzeniu wiedzy w zakresie rodzajów działalności podmiotów ekonomii społecznej, możliwości tworzenia i rozwijania przedsiębiorstw społecznych oraz wsparcia oferowanego przez m.in. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy.
- wyjazd studyjny do Przedsiębiorstwa Społecznego Górnicza Wioska, gdzie uczestnicy na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego zapoznali się z formą rozwoju lokalnego z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej oraz narzędzi ekonomii społecznej, spotkali się z liderami przedsiębiorstwa, zwiedzili przyrodniczo-historyczną ścieżkę edukacyjną i pozostałości podziemnej kopalni Montania w Górniczej Wiosce, która została utworzona dzięki zaangażowaniu lokalnego społeczeństwa i pozyskaniu funduszy unijnych.

W dniu 24 września 2020r. w Centrum Kultury Browar B. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Partnerstwo – od czego zacząć?”, promująca dobre praktyki włocławskich podmiotów ekonomii społecznej i tworzenie przedsiębiorstw społecznych. W konferencji wzięli udział uczestnicy projektu, Pan dr Marek Wojtkowski – Prezydent Miasta Włocławek, Pani dr Barbara Moraczewska – Pełnomocnik Prezydenta ds. Rewitalizacji Miasta Włocławek, Radni Rady Miasta Włocławek i przedstawiciele Komitetu Rewitalizacji i urzędnicy zajmujący się pomocą społeczną, wykluczeniem, rewitalizacją, edukacją, przedstawiciele włocławskich podmiotów ekonomii społecznej i przedstawiciele Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Poniżej dokumentacja fotograficzna i materiały pokonferencyjne:
NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!