NAJBLIŻSZE WYDARZENIA

GPR MIASTA WŁOCŁAWEK 2018 - 2028

GPR MIASTA WŁOCŁAWEK 2018 - 2028

Przygotowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach zadania  dofinansowanego z UE pn. „Śródmieście na drodze do zmian – opracowanie narzędzi aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców centrum Włocławka” jest na końcowym etapie prac. Dokument ten wyznaczy dokładny kierunek wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszaru rewitalizacji we Włocławku.

Etap programowania przebiegał w następujących fazach:

Pierwszą i najistotniejszą było przeprowadzenie szerokiego procesu zidentyfikowania potrzeb i wypracowywania rozwiązań wspólnie z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, pozostałymi interesariuszami oraz ekspertami ministerialnymi i przedstawicielami lokalnej administracji.

Efektem pracy zespołów tematycznych oraz spotkań zespołu eksperckiego było ponad 60 rekomendacji, które zostały zamieszczone w „Raporcie końcowym procesu partycypacyjnego”.

Druga faza to m.in. wypracowanie na bazie wyników wcześniejszych prac:

·         wizji obszaru po rewitalizacji,

·         systemu celów rewitalizacji,

·         kierunków działań rewitalizacyjnych.

 

Pierwsza i druga faza programowania to w sumie ok. 380 godzin spotkań z udziałem ok. 160 osób.

 

·         8 spotkań zespołu projektowego (34,5 godziny),

·         3 spotkania otwarte z interesariuszami (9 godzin),

·         1 spacer badawczy (4 godziny),

·         2 spotkania dyskusyjne z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych (8 godzin)

·         2 dyżury konsultacyjne (14 godzin),

·         3 spotkania z radnymi (7 godzin),

·         54 spotkania zespołów tematycznych (160 godzin),

·         5 spotkań zespołu strategicznego (20 godzin),

·         37 spotkań na 17 podwórkach (123 godzin).

 

 

Trzecia faza, zakończona w styczniu br., polegała na selekcji i modyfikacji przedsięwzięć, przy współpracy z operatorami odpowiedzialnymi za ich wdrożenie, zarówno tych wypracowanych przez zespoły tematyczne, jak i tych zgłoszonych przez interesariuszy na przełomie września i października 2017 r. w ramach otwartego naboru projektów.

 

Zakończenie trzeciej fazy programowania pozwala na wiarygodne i racjonalne sformułowanie zapisów Gminnego Programu Rewitalizacji, w którym podstawą jest wykazanie komplementarności planowanych działań.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji przed tym, jak zostanie poddany głosowaniu Rady Miasta, przejdzie etap szerokich konsultacji społecznych, które będą trwać nie krócej niż 30 dni i mogą być przeprowadzone między innymi w formie:

- zbierania uwag ( ustnych, pisemnych, przesłanych drogą elektroniczną ), spotkań, debat, warsztatów.

Po każdej z przeprowadzonych form konsultacji zostanie przygotowana informacja opisująca jej przebieg  ( jeśli będą jakieś uwagi do Projektu GPR – zostaną przeanalizowane ).

Przygotowany projekt przejdzie dokładnie taką samą drogę formalną, jaką rok temu przechodziła „Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Włocławka”.

Jednak to nie wszystko, dokument przed przyjęciem przez Radę Miasta zostanie poddany opinii Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dopiero po uwzględnieniu wszystkich uwag będzie można poddać głosowaniu.

 

Niezwłocznie po uchwaleniu GPR-u, rada gminy, zgodnie z Ustawą o rewitalizacji, wprowadzi przedsięwzięcia rewitalizacyjne zawarte na liście podstawowej w tym programie, do wieloletniej prognozy finansowej gminy.

 

Korzyści płynące z przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji można podzielić na dwie kategorie: społeczne i gospodarcze. Dzięki wdrożeniu przedsięwzięć w nim zawartych  Śródmieście będzie chętnie odwiedzane przez mieszkańców, będzie to miejsce przyjazne dla przedsiębiorców między innymi poprzez system zachęt. Rewitalizacja będzie dotyczyła również  zabudowy technicznej – kamienice zostaną odrestaurowane.

W przygotowywanym dokumencie są projekty aktywizujące mieszkańców obszaru rewitalizacji, zarówno na polu zawodowym, jak i społecznym.

W ramach projektu od sierpnia ubiegłego roku zbierane są wnioski o Wsparcie Projektów Lokalnych. Kilka tzw. minigrantów zostało zrealizowanych, a na horyzoncie pojawił się kolejny, przygotowywany przez Stowarzyszenie Starówka.

Projekty zrealizowane:

1.      Gwoździarnia, kino plenerowe, film „The Grand Budapest Hotel”;

2.      Włocławscy Seniorzy dla Śródmieścia;

3.      Ekologiczne zagospodarowanie terenu wokół szkoły ( Szkoły podstawowej nr 3), drzewka zostały posadzone, uczniowie przygotowali makiety psów pokazujące dobre postawy właścicieli psów. Na początku marca przewidziane jest umieszczenie makiet piesków w trawniku ( teraz pogoda na to nie pozwala).

 

 

 

 

NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!